posttoday

กปน. จัดกิจกรรม “บวร” ปี 5 ณ วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร ต่อยอดการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าให้ยั่งยืน

22 สิงหาคม 2565

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. ณ วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร จ.นนทบุรี นางราชิรัช อุทาโย ผู้เชี่ยวชาญการประปานครหลวง (กปน.) ระดับ 10 นำคณะผู้บริหารและพนักงาน กปน. จัดกิจกรรม "บวร (บ้าน วัด โรงเรียน) จุดเริ่มต้นแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 5" เพื่อรณรงค์และเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม การลดน้ำสูญเสีย และประโยชน์ของการใช้อุปกรณ์ที่ได้รับฉลากประหยัดน้ำของ กปน. ให้กับหน่วยงานต้นแบบที่สำคัญของสังคม คือ บ้าน วัด โรงเรียน โรงพยาบาล

กปน. จัดกิจกรรม “บวร” ปี 5 ณ วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร ต่อยอดการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าให้ยั่งยืน

กปน. จัดกิจกรรม “บวร” ปี 5 ณ วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร ต่อยอดการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าให้ยั่งยืน

ในการนี้ พระมหาปรีชา อาจารย์สอนปริยัติธรรม โรงเรียนธรรมศึกษา วัดเฉลิมพระเกียรติ ให้การต้อนรับ พร้อมด้วย นางพรทิพย์ ตาลปึก ประธานชุมชนวัดเฉลิมพระเกียรติ 1 นางกมลทิพย์ ชัยมาลา ประธานชุมชนวัดเฉลิมพระเกียรติ 2 นางสมคิด  อ้นอยู่ ประธาน อสม.วัดเฉลิมพระเกียรติ 3 และนายกิต สุขหมื่นไว กรรมการชุมชนวัดเฉลิมพระเกียรติ นำชาวชุมชนเฉลิมพระเกียรติฯ เข้าร่วมกิจกรรมด้วย

โดยกิจกรรม ประกอบด้วย การรณรงค์เลือกใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ำที่ได้รับฉลากประหยัดน้ำของ กปน. ชมนิทรรศการกระบวนการผลิตน้ำของประปา วิธีการประหยัดน้ำในชีวิตประจำวัน วิธีการล้างถังพักน้ำ การให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ของการประปานครหลวง อาทิ แอปพลิเคชัน MWA onMobile บริการ MWA e-Service นอกจากนี้ ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการออนไลน์เสมือนจริง SMILE TOGETHER & CARE (Water and Life Exhibition) ให้ความรู้เรื่องการอนุรักษ์แหล่งต้นน้ำของ กปน. และเกมตอบคำถามรับรางวัล

ทั้งนี้ กปน. ได้มีการเปลี่ยนก๊อกที่ได้รับฉลากประหยัดน้ำ ให้แก่หน่วยงานต้นแบบที่เข้าร่วมกิจกรรมในปี 2565 ทั้งหมด 9 แห่งเรียบร้อยแล้ว และมีการติดตามสถิติเพื่อเปรียบเทียบ โดยมีเป้าหมายการใช้น้ำลดลงไม่น้อยกว่า 10 % ซึ่งจะมีการจัดพิธีมอบรางวัลให้แก่ผู้แทนหน่วยงานที่สามารถลดการใช้น้ำได้สูงสุดในโครงการ “บวร” ปี 5 จำนวน 3 หน่วยงาน ณ สำนักงานใหญ่ กปน. ในวันอังคารที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2565 นี้