posttoday

มท.2 กำชับ กปภ. ช่วยเหลือประชาชนจากผลกระทบพายุ “มู่หลาน”

16 สิงหาคม 2565

นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) กำชับ กปภ. ช่วยเหลือประชาชนจากผลกระทบพายุโซนร้อน “มู่หลาน” เตรียมระบบการผลิตและส่งจ่ายน้ำประปาอย่างต่อเนื่อง และเพียงพอ พร้อมแนะวิธีการป้องกันตรวจสอบดูแลระบบประปาภายในบ้านหลังจากเหตุน้ำท่วมลดลง

นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) เปิดเผยว่า ตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา พายุโซนร้อน “มู่หลาน” ได้อ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชันบริเวณมณฑลยูนนานตอนใต้ ประเทศจีน เมียนมา ลาว และประเทศไทยตอนบนทำให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงกำชับ กปภ.สาขาในพื้นที่เตรียมความพร้อมระบบการผลิตและส่งจ่ายน้ำประปาเพื่อให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างต่อเนื่องและเพียงพอ รวมทั้ง ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของคันสระพักน้ำดิบและสระกักเก็บน้ำดิบเพื่อให้สามารถรองรับกรณีฝนตกหนักหรือน้ำไหลเข้าเป็นปริมาณมาก และเฝ้าระวังสถานการณ์ภัยธรมชาติ หรือภัยพิบัติต่าง ๆ เพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชนสามารถอุปโภคบริโภคน้ำประปา สะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน ตลอดจนแนะวิธีการป้องกันตรวจสอบดูแลระบบประปาภายในบ้านหลังจากเหตุน้ำท่วมลดลง ทั้งนี้ กปภ. ขอความร่วมมือจากประชาชนตรวจสอบความเสียหายของระบบประปาภายในบ้านเพื่อป้องกันค่าใช้จ่ายจากค่าน้ำที่สูงผิดปกติและไม่ต้องสูญเสียน้ำไปอย่างเปล่าประโยชน์

นายหลักชัย พัฒนเจริญ รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 4) รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่ากปภ. พร้อมให้ความช่วยเหลือดูแลประชาชน โดยได้บูรณาการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชนจัดเตรียมความพร้อมของบุคลากร รถยนต์บรรทุกน้ำ ตรวจสอบเครื่องมือรวมถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ หากต้องการความช่วยเหลือ สามารถติดต่อได้ที่ PWA Contact Center 1662 ตลอด 24 ชั่วโมง

มท.2 กำชับ กปภ. ช่วยเหลือประชาชนจากผลกระทบพายุ “มู่หลาน”