องค์การเภสัชกรรม(จีพีโอ) ได้คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) จาก ป.ป.ช. เกรด A ระดับดีมาก ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7

วันที่ 15 ส.ค. 2565 เวลา 10:57 น.
องค์การเภสัชกรรม(จีพีโอ) ได้คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) จาก ป.ป.ช. เกรด A ระดับดีมาก ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7
องค์การเภสัชกรรมได้รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 93.04 คะแนน เกรด A ระดับดีมาก ประจำปีงบประมาณ 2565 จากสำนักงาน ป.ป.ช. ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 แสดงถึงการเป็นองค์กรที่ดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส มีคุณธรรมและจริยธรรมในการบริหารงานอย่างสูง มาโดยตลอด

ภญ.วีระมล มหาตมวดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม กล่าวว่า องค์การเภสัชกรรมได้รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ด้วยคะแนนเฉลี่ย 93.04 คะแนน อยู่ในระดับเกรด A ระดับดีมาก ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 จากการที่องค์การฯ ได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐหรือ ITA (Integrity and Transparency Assessment ) ประจำปีงบประมาณ 2565 ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปรามปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) โดยคะแนนการประเมินมาจากตัวชี้วัด 10 ด้านคะแนนเต็มด้านละ 100 คะแนน ได้แก่ 1. การเปิดเผยข้อมูล ได้ 100 คะแนน 2.การป้องกันการทุจริต ได้ 93.75 คะแนน 3.ประสิทธิภาพในการสื่อสาร ได้ 95.54 คะแนน  4.คุณภาพในการดำเนินงาน ได้ 95.15 คะแนน 5.การปรับปรุงการทำงาน ได้ 91.00 คะแนน 6.การปฏิบัติหน้าที่ ได้ 92.03 คะแนน 7.การใช้อำนาจ ได้ 88.10 คะแนน 8.การแก้ไขปัญหาการทุจริต ได้ 85.62 คะแนน 9.การใช้งบประมาณ ได้ 85.40 คะแนน และ10.การใช้ทรัพย์สินของราชการ ได้ 84.19 คะแนน

“องค์การฯดำเนินงานด้วย เจตนารมณ์ ความมุ่งมั่น ตามหลักการธรรมาภิบาล และแนวคิดคุณธรรม นำการพัฒนา ร่วมสร้างความเข้มแข็งจากภายในตามหลักระเบิดจากข้างใน เพื่อร่วมสร้างสรรรค์สังคมคุณธรรม และผู้ปฏิบัติงานทุกคนร่วมกันขับเคลื่อนคุณธรรมที่ดีให้เกิดขึ้นในสังคม  และต้องขอขอบคุณผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานทุกท่าน รวมถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ที่ร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาองค์กร สร้างคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในองค์กรอันเป็นที่รัก ตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในองค์กรที่ควรประพฤติปฏิบัติจนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ดีเรื่อยมา” ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯกล่าว