posttoday

มท.2 ย้ำ กปภ. พร้อมดูแลคุณภาพน้ำภายในเรือนจำและทัณฑสถาน “โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” อย่างต่อเนื่อง

15 สิงหาคม 2565

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) พร้อมให้บริการทดสอบและตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำอุปโภคบริโภคอย่างต่อเนื่องภายในเรือนจำและทัณฑสถานของกรมราชทัณฑ์ที่ใช้บริการน้ำประปาจากการประปาส่วนภูมิภาค จำนวน 96 แห่ง ภายใต้ “โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”

นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) เปิดเผยว่า ตั้งแต่ปี 2564 กปภ. ได้ให้การสนับสนุนบริการดูแลทดสอบและตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคภายในเรือนจำและทัณฑสถาน ภายใต้ “โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ซึ่งเป็นโครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อให้ผู้ต้องขังมีสุขภาพพลานามัยที่ดีและได้รับความเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรม และเป็นการเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565

มท.2 ย้ำ กปภ. พร้อมดูแลคุณภาพน้ำภายในเรือนจำและทัณฑสถาน “โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” อย่างต่อเนื่อง

กปภ. มีความยินดีให้บริการทดสอบและตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำอุปโภคบริโภคอย่างต่อเนื่องภายในเรือนจำและทัณฑสถาน จำนวน 96 แห่ง ของกรมราชฑัณฑ์ โดยมีจำนวนตัวอย่างทดสอบทั้งหมด 576 ตัวอย่าง (จำนวน 96 แห่ง แห่งละ 6 ตัวอย่าง) ใน 8 รายการทดสอบ ประกอบด้วย ด้านกายภาพ 4 รายการ ด้านเคมี 2 รายการ และด้านจุลชีววิทยา 2 รายการ ซึ่ง กปภ. นำทีมนักวิทยาศาสตร์ที่มีความชำนาญเฉพาะทางในการเก็บตัวอย่างน้ำและทดสอบคุณภาพน้ำ ส่งให้ห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพน้ำของ กปภ. ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน รวมทั้งการให้คำแนะนำแนวทางในการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำแก่เจ้าหน้าที่ผู้ดูแล

มท.2 ย้ำ กปภ. พร้อมดูแลคุณภาพน้ำภายในเรือนจำและทัณฑสถาน “โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” อย่างต่อเนื่อง

นายหลักชัย พัฒนเจริญ รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 4) รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่า กปภ. ยกเว้นค่าบริการทดสอบและตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำภายในเรือนจำและทัณฑสถาน จำนวน 96 แห่ง

เพื่อเฝ้าระวังคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภคให้การดำเนินงานมีความต่อเนื่อง และเป็นการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของผู้ต้องขังและบุคลากรได้มีน้ำประปาสำหรับอุปโภคบริโภคที่มีคุณภาพ สะอาด และปลอดภัย