posttoday

ประชาชนร่วมชมโขน-เสวนา-อุดหนุนผ้าไทย “ภูษาศิลป์ จากท้องถิ่นสู่สากล”

15 สิงหาคม 2565

ประชาชนร่วมชมโขน-เสวนา-อุดหนุนผ้าไทย ในงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 “ภูษาศิลป์ จากท้องถิ่นสู่สากล” งานมีไปถึง 14 ส.ค. นี้เท่านั้น

วันที่ 13 สิงหาคม 2565 นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า รัฐบาลกำหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยร่วมจัดทำโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ และถวายพระราชกุศลให้เป็นไปอย่างสมพระเกียรติ ในโอกาสดังกล่าว ในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) หน่วยงานในสังกัด ร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เครือข่ายทางวัฒนธรรม จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ “ภูษาศิลป์ จากท้องถิ่นสู่สากล” วันที่ 11-14 สิงหาคม 2565 ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงมีพระวิริยอุตสาหะ ปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการส่งเสริมเรื่อง “ผ้าไทย” เป็นที่ประจักษ์มายาวนานมาตลอด 70 ปี ให้เป็นที่รู้จักในระดับสากล ผ่านกิจกรรมมากมาย อาทิ นิทรรศการ การแสดงแบบผ้าไทย การแสดง “จินตลีลาพัสตราภรณ์ : มโนราห์บัลเลต์” ,การแสดงโขน , การจำหน่ายผ้าและผลิตภัณฑ์ผ้าจากชุมชน การเจรจาธุรกิจ (Business Matching) การเสวนาให้ความรู้การอนุรักษ์ผ้าเชิงนวัตกรรม ฯลฯ

ทั้งนี้ สำหรับบรรยากาศภายในงานวันที่ 13 สิงหาคม มีประชาชนผู้สนใจเดินทางเข้ามาร่วมชมงานอย่างต่อเนื่อง โดยมีการเสวนาหัวข้อ "อัตลักษณ์ผ้าไทย 4 ภาค" โดย กรมศิลปากร มีรองศาสตราจารย์ทรงศักดิ์ ปรางค์วัฒนากุล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าล้านนา) , นางสาวประภัสสร โพธิ์ศรีทอง นักวิชาการอิสระ (ผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าในวัฒนธรรมลุ่มเจ้าพระยา) , รองศาสตราจารย์ ดร.วิศปัตย์ ชัยช่วย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าอีสาน) , นายธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (ผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าดินแดนใต้) เป็นผู้ให้ความรู้ในการเสวนาดังกล่าว

ประชาชนร่วมชมโขน-เสวนา-อุดหนุนผ้าไทย “ภูษาศิลป์ จากท้องถิ่นสู่สากล”

นอกจากนี้ยังมีการแสดง “โขน” โดยคณะนักแสดงจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ที่มุ่งเผยแพร่คุณค่าและความสำคัญของโขนให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน และเป็นการสนองพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงทำนุบำรุงโขน ทรงฟื้นฟู สืบศาสตร์ศิลป์แผ่นดินหลายแขนงที่เกี่ยวเนื่องกันกับการแสดงโขน

ภายในงานผู้ร่วมงานจะได้เข้าชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “อัคราภิรักษศิลปิน”  นิทรรศการ “ลายศิลป์แห่งเส้นไหม : มรดกไทยสู่สากล” (The Art of Thai Silk: Thai Heritage from the Kingdom to the World) นิทรรศการ 12 สิงหาคม วันผ้าไทยแห่งชาติ ,นิทรรศการศิลป์แห่งแผ่นดิน “ศิลปินแห่งชาติ” ,การแสดงสินค้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าอัตลักษณ์จาก 76 จังหวัด , 4 สุดยอดนักออกแบบ ที่มีผลงานในระดับนานาชาติ และนิทรรศการอัตลักษณ์พื้นถิ่น สู่ภูษาศิลป์ร่วมสมัย จัดแสดงผลงานการออกแบบเครื่องแต่งกายผ้าไทยจากโครงการพัฒนาผ้าไทยร่วมสมัยชายแดนใต้

ประชาชนร่วมชมโขน-เสวนา-อุดหนุนผ้าไทย “ภูษาศิลป์ จากท้องถิ่นสู่สากล”

การจัดแสดงผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (Cultural Product of Thailand : CPOT) จากผ้า ชมผลงานผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยจากผู้ประกอบการ ชุมชนคุณธรรมฯ และเครือข่ายทางวัฒนธรรมที่สร้างสรรค์พัฒนา ต่อยอด สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ เป็นสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าในรูปแบบหลากหลาย เช่น เสื้อผ้า เครื่องประดับ ของตกแต่งบ้าน รวมทั้งงานศิลปหัตถกรรมประเภทต่าง ๆ พร้อมการบริการออกแบบและตัดเย็บเสื้อผ้าครบวงจร เป็นต้น สอบถามรายละเอียดได้ที่ สายด่วนวัฒนธรรม 1765