posttoday

โรงเรียนเอกชน เฮ! ครม. ปรับเพิ่มเงินอุดหนุนรายหัวเพิ่มต่อเนื่องแบบขั้นบันได

29 กรกฎาคม 2565

นายพีรศักดิ์ รัตนะ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) กล่าวว่า ครม.ได้อนุมัติในหลักการให้เพิ่มอัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อลดค่าใช้จ่ายของผู้เรียนและเพิ่มศักยภาพสถานศึกษาในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี ตั้งแต่ระดับตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย และประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทั้งสถานศึกษาของรัฐและเอกชน

ในส่วนของสถานศึกษาเอกชน ประเภทสามัญศึกษา ได้รับการปรับอัตราเงินอุดหนุนครอบคลุม 4 รายการ ได้แก่ 1) ค่าจัดการเรียนการสอน 2) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน) 3) ค่าเครื่องแบบ 4) ค่าอุปกรณ์การเรียน ปรับเพิ่มจากอัตราปัจจุบัน โดยปรับให้ผู้เรียนการศึกษาในระบบ โดยให้ใช้วิธีทยอยปรับเพิ่มอัตราแบบขั้นบันไดต่อเนื่อง 4 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2566 – 2569  ("ค่าหนังสือ” ไม่ได้เสนอปรับในครั้งนี้ เนื่องจาก มีการปรับอย่างต่อเนื่อง) ดังนี้

ระดับก่อนประถมศึกษา : ปีที่ 1 ปรับเพิ่ม 157  ปีที่ 2 ปรับเพิ่ม 128 บาท ปีที่ 3 ปรับเพิ่ม 162 บาท ปีที่ 4 ปรับเพิ่ม 148 บาท

ระดับประถมศึกษา : ปีที่ 1 ปรับเพิ่ม 137 บาท ปีที่ 2 ปรับเพิ่ม 143 บาท ปีที่ 3 ปรับเพิ่ม 181 บาท ปีที่ 4 ปรับเพิ่ม 159 บาท

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น : ปีที่ 1 ปรับเพิ่ม 237 บาท ปีที่ 2 ปรับเพิ่ม 263 บาท ปีที่ 3 ปรับเพิ่ม 333 บาท ปีที่ 4 ปรับเพิ่ม 317 บาท

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย : ปีที่ 1 ปรับเพิ่ม 205 บาท ปีที่ 2 ปรับเพิ่ม 285 บาท ปีที่ 3 ปรับเพิ่ม 361 บาท และปีที่ 4 ปรับเพิ่ม 329 บาท

โรงเรียนเอกชน เฮ! ครม. ปรับเพิ่มเงินอุดหนุนรายหัวเพิ่มต่อเนื่องแบบขั้นบันได

ทั้งนี้การปรับอัตราดังกล่าวพิจารณาจากรายจ่ายจำเป็นของสถานศึกษา ดังนี้

1) ค่าจัดการเรียนการสอน โดยพิจารณาจากรายจ่ายจำเป็นของสถานศึกษา ได้แก่ ค่าไฟฟ้า ซึ่งสะท้อนให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของค่าใช้จ่ายหลักในการบริหารจัดการของสถานศึกษา

2) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน พิจารณาจากรายจ่ายจำเป็นของสถานศึกษา ได้แก่ ค่าเดินทาง และค่าอาหารในการจัดกิจกรรม ซึ่งสะท้อนให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของค่าใช้จ่ายหลักในการบริหาร จัดการของสถานศึกษา

3) ค่าเครื่องแบบ พิจารณาจากผลการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการและผลการรวบรวมข้อมูลราคาค่าเครื่องแบบจากร้านค้าสหกรณ์โรงเรียน (เครื่องแบบ ประกอบด้วย เสื้อ และกระโปรง/กางเกง ไม่รวมรองเท้า ถุงเท้า และเข็มขัด)

4)ค่าอุปกรณ์การเรียนพิจารณาจากผลการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการและผลการรวบรวมข้อมูลราคาค่าเครื่องแบบจากร้านค้าสหกรณ์โรงเรียน

เลขาธิการ กช. กล่าวเพิ่มเติมว่า ในนามของ สช. ขอขอบคุณ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และขอบคุณนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศธ.ที่ได้เสนอขอปรับอัตราเงินอุดหนุนรายหัวสำหรับนักเรียนเพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา และช่วยลดภาระผู้ปกครองได้เป็นอย่างมาก

ด้าน ผศ.ดร.ศุภเสฏฐ์ คณากูล นายกสมาคมคณะกรรมการประสานงานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน กล่าวด้วยว่าในนามของโรงเรียนเอกชนทั่วประเทศต้องขอขอบคุณ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศธ. ที่ได้กรุณาปรับเพิ่มอัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวให้กับนักเรียน ซึ่งไม่ได้มีการปรับมามากกว่า 10 ปีแล้ว และทางโรงเรียนเอกชนทั่วประเทศก็จะนำเงินที่ได้รับไปส่งต่อให้ผู้ปกครองนักเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาเอกชนให้มีคุณภาพสูงขึ้นต่อไป

โรงเรียนเอกชน เฮ! ครม. ปรับเพิ่มเงินอุดหนุนรายหัวเพิ่มต่อเนื่องแบบขั้นบันได