posttoday

อ.อ.ป. ร่วมเป็นเจ้าภาพ ‘กัณฑ์เทศมหาชาติ เวสสันดรชาดก’ ประจำปี 2565

14 กรกฎาคม 2565

วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 นายประสิทธิ์ เกิดโต รองผู้อำนวยการ อ.อ.ป. เป็นผู้แทนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) ร่วมเป็นเจ้าภาพและฟังเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เนื่องในสัปดาห์เผยแพร่พระพุทธศาสนา

วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565 โดยในโอกาสนี้ ได้นำพนักงานของ อ.อ.ป. ในส่วนกลาง เข้าฟังเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก กัณฑ์ที่ 9 กัณฑ์มัทรี เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาในการบำเพ็ญทานบารมี

แด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ (ท่าพระจันทร์) เขตพระนคร กรุงเทพฯ