posttoday

สคช. มอบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ การันตีชาวนาจังหวัดร้อยเอ็ด ต้นแบบชาวนาทักษะสูงในการปลูก-ดูแล-เก็บเกี่ยวข้าว ครั้งแรกของไทย

27 มิถุนายน 2565

นางสาววรชนาธิป จันทนู รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ รับรองความรู้ ความสามารถ และทักษะให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ผ่านการประเมินในสาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ อาชีพเกษตรกรเพาะปลูกข้าว คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 3 จำนวน 478 คน

นางสาววรชนาธิป กล่าวว่าทั่วโลกกำลังประสบวิกฤตด้านอาหาร ต้นทุนการผลิตสินค้าบริโภคมีต้นทุนสูง ผลผลิตและราคาต่ำ แต่ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีศักยภาพในการผลิตข้าวคุณภาพสูง ทั้งข้าวอินทรีย์ ข้าวเพื่อสุขภาพอย่างข้าวน้ำตาลต่ำ ข้าวหลากสีที่มีสารแอนตี้ออกซิแดนซ์ ช่วยลดภาวะโลกร้อนจากก๊าซเรือนกระจกในการระหว่างการผลิต ชาวนาเรียนรู้พัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้เทคโนโลยีผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นการเพิ่มมูลค่าให้ผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพมีศักดิ์และสิทธิเทียบเท่าคุณวุฒิการศึกษาเป็นเครื่องรับรองทักษะ ความสามารถ ให้กับผู้เพาะปลูกข้าวว่าสามารถปลูก ดูแล และเก็บเกี่ยวผลผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นข้าวคุณภาพสูงตอบโจทย์การแข่งขันในมาตรฐานการส่งออกสู่มือผู้บริโภค เพิ่มช่องทางการตลาดในการจัดจำหน่ายและเพิ่มผลผลิต เพิ่มโอกาสการลงทุนจากแหล่งสนับสนุนเงินทุนธนาคารเครือข่ายพันธมิตรกับ สคช. ที่สำคัญคือการสร้างคุณค่ายกระดับให้ชาวนาไทยซึ่งเป็นอาชีพที่หล่อเลี้ยงคนไทยมาทุกยุคทุกสมัย

สคช. มอบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ การันตีชาวนาจังหวัดร้อยเอ็ด ต้นแบบชาวนาทักษะสูงในการปลูก-ดูแล-เก็บเกี่ยวข้าว ครั้งแรกของไทย

นางเพ็ญศรี พันธ์ภูมิพฤกษ์ ผู้รับมอบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพปลูกข้าว บอกถึงความภูมิใจที่ได้การรับรองจาก สคช. ซึ่งประกาศนียบัตรนี้นับเป็นแรงบันดาลใจในการพัฒนาตัวเอง และพร้อมถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวรายอื่นได้รู้จักการปลูกข้าวอย่างถูกวิธี ประหยัดต้นทุน และทำให้ทั่วโลกได้รู้ว่าข้าวของประเทศไทยเป็นข้าวคุณภาพสูงที่ผลิตอย่างพิถีพิถันตรงตามคุณภาพมาตรฐาน

นายคงเดช วงศ์พิมล ผู้ใหญ่บ้านหนองบั่ว ตำบลเขวาทุ่ง อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด บอกว่า กลุ่มเกษตรกรบ้านหนองบั่วที่ผ่านการประเมินกว่า 60 ราย ได้นำความรู้จากมาตรฐานอาชีพไปปรับปรุงความรู้ และทักษะการเพาะปลูกในกลุ่มเกษตรแบบครบวงจร ประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพยังตอบโจทย์การแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ ที่ทำให้เกษตรกรมีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบ ด้วยการใช้ประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพเป็นเครื่องมือการันตีความสามารถในการประกอบอาชีพ

สคช. มอบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ การันตีชาวนาจังหวัดร้อยเอ็ด ต้นแบบชาวนาทักษะสูงในการปลูก-ดูแล-เก็บเกี่ยวข้าว ครั้งแรกของไทย

ทั้งนี้ผู้ปลูกข้าว ระดับ 3 เป็นการแสดงให้เห็นถึงทักษะ ความสามารในการเป็นเกษตรกรสมัยใหม่ ที่รู้วิธีการเพาะปลูก ดูแลรักษา และเก็บเกี่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยตั้งแต่ปี 2557 จนถึง 2565 มีเกษตรกรหลากหลายสาขาอาชีพเข้ารับการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพเกษตรกรรมแล้ว 7,994 คน และผ่านการประเมินเป็นเกษตรกรมืออาชีพแล้วถึง 7,169 คน แต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกของประเทศไทยในการรับรองและมอบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพอาชีพเกษตรกรเพาะปลูกข้าว คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 3 ยกระดับชาวนาไทยเป็นชาวนาทักษะสูงในการปลูก ดูแล และเก็บเกี่ยวผลผลิตจำนวน 478 ราย