นายปรเมศวร์ ศิริรัตน์ รองเลขาธิการ กศน. เป็นประธานการประชุมชี้แจงและรายงานผลการดำเนินงานโครงการจิตอาสาของสำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 11 พ.ค. 2565 เวลา 13:54 น.
นายปรเมศวร์ ศิริรัตน์ รองเลขาธิการ กศน. เป็นประธานการประชุมชี้แจงและรายงานผลการดำเนินงานโครงการจิตอาสาของสำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โดยมีคณะผู้บริหารในสังกัด ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการฯ ได้แก่ สำนักงาน กศน.กทม. กลุ่มสำนักงาน กศน. จังหวัด สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร สถาบันการศึกษาทางไกล และสถาบัน กศน. ภาค เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมบรรจง ชูสกุลชาติอาคารสำนักงาน กศน. กระทรวงศึกษาธิการ

ซึ่งโครงการจิตอาสาของสำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีการดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรจิตอาสาและจัดกิจกรรมการประกวดขยายผลโครงการจิตอาสาประจำปี 2565  ในห้วงที่ผ่านมา ประกอบด้วย  1) การประกวดชุมชนจิตอาสา 2) การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์  ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 3) การประกวดโครงการจิตอาสาต้นแบบ 4) การคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานที่ทำคุณโยชน์ด้านจิตอาสา  เป็นต้น