posttoday

เอสโซ่ส่งเสริมการศึกษาด้าน STEM พร้อมมอบทุนการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย จาก “กองทุนเอสโซ่ สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี”

25 เมษายน 2565

ในโอกาสนี้ ดร.ทวีศักดิ์ บรรลือสินธุ์ (ที่ 5 จากขวา) กรรมการ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ รองศาสตราจารย์ ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ (ที่ 3 จากซ้าย) รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยพร ภู่ประเสริฐ (ที่ 1 จากซ้าย)  ผู้แทนที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นประธานในการมอบทุนการศึกษา  ซึ่งจัดขึ้นที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

เอสโซ่มอบทุนการศึกษา 15 ทุน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 300,000 บาท ให้แก่นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 และ3 ในกลุ่มสาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ การบัญชี บริหารธุรกิจ การเงิน (STEM Education) จากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐทั่วประเทศ ผ่านทางสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ดร. ทวีศักดิ์ กรรมการ บมจ.เอสโซ่กล่าวว่า “นับเป็นเวลาถึง 40 ปีแล้ว ที่เอสโซ่ได้ร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อมอบทุนการศึกษา ซึ่งต่อยอดมาจากกองทุนเอสโซ่สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200  ปี  จนถึงปัจจุบัน นับเป็นจำนวนกว่า 2,175 ทุน รวมเป็นเงินกว่า 17.5 ล้านบาท ให้กับนิสิตนักศึกษาสาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ การบัญชี บริหารธุรกิจ การเงิน (STEM Education) เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับนิสิตนักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์”

รศ.ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้กล่าวคำขอบคุณโดยมีใจความสำคัญว่า “ขอแสดงความยินดีต่อนิสิตนักศึกษาทุกคน ที่ได้รับทุนการศึกษานี้ และขอให้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนทั้งด้านวิชาการ การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย รวมทั้งประพฤติปฏิบัติตนในทางที่ถูกที่ควร รู้จักใช้จ่ายทุนการศึกษาอย่างประหยัด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการศึกษา และขอให้ใช้ความรู้ ความสามารถที่มีให้เกิดผลประโยชน์ต่อตนเองและทำประโยชน์คืนสู่สังคมในอนาคตต่อไป”

จากสถานการณ์โรคโควิด-19 ที่ยังไม่กลับสู่สภาวะปกติและมีแนวโน้มที่จะยืดเยื้อต่อไป  ทางสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ปรับใช้รูปแบบวิถีชีวิตใหม่ (New normal)  มาเป็นการสัมภาษณ์นักศึกษาแบบ virtual และ มอบทุนผ่านทางแต่ละสถาบัน เพื่อสามารถรักษาระยะห่างที่เหมาะสม สำหรับทุนในปีการศึกษา 2564 เพื่อให้การมอบทุนการศึกษาสามารถดำเนินไปได้อย่างราบรื่นและต่อเนื่อง

ในฐานะเป็นบริษัทในเครือ เอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่น หนึ่งในบริษัทพลังงานชั้นนำระดับโลก  บริษัทเอสโซ่ฯ และ บริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย ได้ดำเนินธุรกิจการกลั่นและจัดจำหน่ายน้ำมันที่มีคุณภาพ รวมถึงผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์อย่างครบวงจร ภายใต้เครื่องหมายการค้า เอสโซ่ โมบิล และ เอ็กซอนโมบิล ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจที่ก้าวไปพร้อมกับความรับผิดชอบต่อสังคม สนับสนุนความเจริญสู่ชุมชน ในด้านต่างๆ ทั้งการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ การพัฒนาคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยสุขอนามัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษาซึ่งเป็นพื้นฐานการพัฒนาประเทศโดยรวม