posttoday

คุรุสภาเปิดรับรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพครูปฐมวัย พ.ศ. .... ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 5 พฤษภาคม 2565

22 เมษายน 2565

ขอเชิญชวนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา สถาบัน หน่วยงาน สมาคม ชมรม นิสิตนักศึกษา และประชาชนทั่วไปทุกท่าน ร่วมแสดงความคิดเห็นฯ ที่

https://www.link.in.th/OWXU9 

ดู (ร่าง) ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพครูปฐมวัย พ.ศ. ….  https://www.link.in.th/T5KcZ 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.ksp.or.th/ksp2018/2022/04/37105/