logo-pwa

เพิ่ม Post Today

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด

นายปรเมศวร์ ศิริรัตน์ รองเลขาธิการ กศน. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ด้านการเงิน บัญชี พัสดุ ในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

21 เมษายน 2565

สำหรับหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน กศน. ที่เป็นหน่วยงานผู้เบิก จำนวน 380 คน โดยมีนางสร้อยทิพย์ อุจวาที ผู้อำนวยการกลุ่มการคลังและสินทรัพย์ สำนักงาน กศน. กล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ ได้รับความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ ประกอบกับในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กระทรวงการคลัง โดยกรมบัญชีกลางจะมีการเปลี่ยนแปลงระบบการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุของหน่วยงานราชการจากระบบ GFMIS เป็นระบบ New GFMIS Thai ใหม่ทั้งหมดของทุกส่วนราชการ จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 20-23 เมษายน 2565 ณ โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี

นายปรเมศวร์  ศิริรัตน์ รองเลขาธิการ กศน. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ด้านการเงิน บัญชี พัสดุ ในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

นายปรเมศวร์  ศิริรัตน์ รองเลขาธิการ กศน. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ด้านการเงิน บัญชี พัสดุ ในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565