posttoday

"มท.2 แนะประชาชนป้องกันอัคคีภัยช่วงฤดูร้อน"

20 เมษายน 2565

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) แนะประชาชนป้องกันการเกิดอัคคีภัยในช่วงฤดูร้อน โปรดสังเกตหัวจ่ายน้ำดับเพลิงของ กปภ. ในจุดใกล้เคียงบ้านเรือนและชุมชน เพื่อความรวดเร็วในการให้ข้อมูลเจ้าหน้าที่เพื่อให้สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ในทันที โดยหัวจ่ายน้ำดับเพลิงถูกออกแบบให้เชื่อมต่อกับท่อเมนของ กปภ. พร้อมส่งจ่ายน้ำตามเส้นท่อและสามารถใช้งานได้จริงหากเกิดเหตุฉุกเฉิน

\"มท.2 แนะประชาชนป้องกันอัคคีภัยช่วงฤดูร้อน\"

นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) เปิดเผยว่า สภาพอากาศในช่วงเดือนเมษายนของทุกปีมีอุณหภูมิสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงกลางวันที่อากาศแห้งและร้อนจัด ซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยได้ง่าย ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของประชาชนจึงได้กำชับให้ กปภ. ตรวจสอบความพร้อมของหัวจ่ายน้ำดับเพลิง (Fire hydrant) ในพื้นที่ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ในทันทีหากเกิดเหตุอัคคีภัย ซึ่งหัวจ่ายน้ำดับเพลิงถูกออกแบบให้เชื่อมต่อกับท่อเมนของ กปภ. ส่งน้ำมาตามเส้นท่อและติดตั้งไว้ในจุดที่สะดวกและเข้าถึงง่าย เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงสามารถเข้าให้ความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วและใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉินได้จริง นอกจากนี้ ในช่วงฤดูร้อนประชาชนควรหมั่นตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและสายไฟภายในบ้านเรือนอย่างสม่ำเสมอ หากพบว่าชำรุดหรือเสื่อมสภาพควรเปลี่ยนใหม่ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ ตลอดจนการถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ ก่อนออกจากบ้านทุกครั้งนับเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่ไม่ควรละเลย

\"มท.2 แนะประชาชนป้องกันอัคคีภัยช่วงฤดูร้อน\"

นายหลักชัย พัฒนเจริญ รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 4) รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอความร่วมมือประชาชนโปรดสังเกตจุดติดตั้งหัวจ่ายน้ำดับเพลิงภายในชุมชน เพื่อให้สามารถแจ้งจุดติดตั้งแก่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ ซึ่งจะช่วยให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงสามารถควบคุมสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ทั้งนี้ หากพบหัวจ่ายน้ำดับเพลิงชำรุดหรือได้รับความเสียหาย สามารถแจ้งข้อมูลได้ที่ กปภ.สาขาใกล้เคียงหรือติดต่อได้ที่ PWA Contact Center ๑๖๖๒