posttoday

รัฐบาลช่วยลูกจ้างเดอะวันประกันภัย รับเงินสงเคราะห์เพิ่ม กว่า 2 ล้านบาท

11 เมษายน 2565

นายกรัฐมนตรีกำชับรมว.แรงงาน ช่วยเหลืออดีตลูกจ้าง บมจ. เดอะ วัน ประกันภัยให้ได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย พร้อมจ่ายเงินสงเคราะห์ กรณีนอกจากค่าชดเชยให้กับลูกจ้างจำนวน 340 คน รวม 2,346,769.26 บาท เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ลูกจ้าง

รัฐบาลช่วยลูกจ้างเดอะวันประกันภัย รับเงินสงเคราะห์เพิ่ม กว่า 2 ล้านบาท

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่ารัฐบาลภายใต้การนำของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งกำกับดูแลกระทรวงแรงงานได้แสดงความห่วงใยถึงอดีตลูกจ้างบริษัท เดอะ วัน ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เนื่องจากบริษัทฯ ได้ปิดกิจการส่งผลให้ลูกจ้างตกงานทันที

และได้รับความเดือดร้อนในการดำรงชีพ จึงสั่งการให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเข้าช่วยเหลือลูกจ้างให้ได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย ซึ่งในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้จ่ายเงินสงเคราะห์ลูกจ้างแล้วเป็นจำนวนเงิน 5,027,890 บาท และในวันที่ 31 มีนาคม 2565 คณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างได้มีมติเห็นชอบในการจ่ายเงินสงเคราะห์ กรณีอื่นนอกจากค่าชดเชย เพิ่มให้แก่อดีตลูกจ้างบริษัทดังกล่าวจำนวน 340 คน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,346,769.26 บาท เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ลูกจ้าง ซึ่งลูกจ้างจะได้รับเงินสงเคราะห์ภายในเดือนเมษายนนี้

นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกล่าวเพิ่มเติมว่า ลูกจ้างที่มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์จากกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างเพิ่ม เป็นกรณีที่พนักงานตรวจแรงงานมีคำสั่งให้นายจ้างจ่ายค่าชดเชยหรือเงินอื่น แต่นายจ้างไม่มีการจ่ายค่าชดเชยให้ลูกจ้าง โดยลูกจ้างต้องมายื่นขอรับเงินกองทุนสงเคราะห์ฯ ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 และสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด ทั้งนี้ กสร.จะดำเนินการให้ความช่วยเหลือด้านเงินสงเคราะห์จากกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างต่อไป หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสายด่วนโทร 1506 กด 3 หรือ 1546 และทางสื่อออนไลน์ของกรมทุกช่องทาง