logo-pwa

เพิ่ม Post Today

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
สอศ.ประชุม 88 สถานศึกษา เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนในโครงการอาชีวะอยู่ประจำ เรียนฟรี มีอาชีพ

สอศ.ประชุม 88 สถานศึกษา เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนในโครงการอาชีวะอยู่ประจำ เรียนฟรี มีอาชีพ

08 เมษายน 2565

ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า ตามนโยบายของรัฐบาลในการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย ได้วางเป้าหมายเชิงนโยบายในการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา และการช่วยเหลือกลุ่มคนยากจนและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส

ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการเพิ่มโอกาสและเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา และผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จึงได้จัดทำ“โครงการอาชีวะอยู่ประจำ เรียนฟรี มีอาชีพ” เพื่อเป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนในกลุ่มที่ตกหล่นจากระบบการศึกษา และกลุ่มที่ขาดโอกาสทางการศึกษาและยากจน ตลอดจนอยู่ในพื้นที่ห่างไกล ซึ่งโครงการอาชีวะอยู่ประจำฯ ได้ต่อยอดมาจากโครงการที่สอศ.ได้ดำเนินการเดิมอยู่ก่อนแล้ว โดยทำให้ครอบคลุมและเปิดกว้างมากยิ่งขึ้น ในลักษณะโรงเรียนอยู่ประจำที่มีสิ่งอำนวยความสะดวก บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ พร้อมทั้งมีอุปกรณ์การเรียนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรมในตนเอง การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานความหลากหลายทางวัฒนธรรม  อันเป็นประสบการณ์ที่สำคัญของชีวิต ลดความเสี่ยงในการถูกชักจูงไปในทางที่ไม่สมควร สำหรับการประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินโครงการ “อาชีวะอยู่ประจำ เรียนฟรี มีอาชีพ” ในครั้งนี้ เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนให้กับสถานศึกษาที่เป็นเป้าหมายในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 88 แห่ง ประกอบด้วยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี วิทยาลัยประมง วิทยาลัยการอาชีพ และวิทยาลัยเทคนิคที่มีความพร้อมที่จะเป็นสถานศึกษานำร่องในการดำเนินงานในการจัดการศึกษาในรูปแบบอยู่ประจำ โดยนำรูปแบบโครงการอาชีวะ สร้างช่างฝีมือ (ตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส) มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน และการบริหารจัดการ ประกอบกับสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ ในครั้งนี้ โดยเฉพาะวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ซึ่งมีประสบการณ์ในการจัดการศึกษาแบบอยู่ประจำ เช่น โครงการเกษตรเพื่อชีวิต เป็นต้น โดยโครงการอาชีวะอยู่ประจำ เรียนฟรี มีอาชีพ จึงถือได้ว่าเป็นการส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาด้านอาชีวศึกษา และการศึกษาเพื่ออาชีพ ตลอดจนเป็นโอกาสให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาได้ปรับเปลี่ยนบทบาท และการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพควบคู่กับปริมาณ

“ทั้งนี้ ตนยังได้กำชับเพิ่มเติมกับสถานศึกษาทุกแห่งในเรื่องของความปลอดภัยในสถานศึกษาตามข้อกำหนดของกระทรวงศึกษาธิการที่เป็นนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวตรีนุช  เทียนทอง) โดยให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาทุกแห่ง ตรวจตรา ใส่ใจ กำชับ ทั้งด้านสถานศึกษา ครู ผู้บริหารและนักเรียนในทุกๆด้านอีกด้วย” เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวทิ้งท้าย

สอศ.ประชุม 88 สถานศึกษา เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนในโครงการอาชีวะอยู่ประจำ เรียนฟรี มีอาชีพ

สอศ.ประชุม 88 สถานศึกษา เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนในโครงการอาชีวะอยู่ประจำ เรียนฟรี มีอาชีพ