logo-pwa

เพิ่ม Post Today

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
งานสัมมนาออนไลน์ ปลุกความคิดและเปิดมุมมองการพัฒนาเมืองอนาคตที่จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

งานสัมมนาออนไลน์ ปลุกความคิดและเปิดมุมมองการพัฒนาเมืองอนาคตที่จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

03 ธันวาคม 2564

โดย FutureTales Lab by MQDC และกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UNFPA)

3 ธันวาคม 2564, กรุงเทพฯ – ดร.การดี เลียวไพโรจน์ ผู้อำนวยการบริหาร ฟิวเจอร์เทลส์ แล็บ บริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (FutureTales Lab by MQDC) เปิดเผยว่า FutureTales Lab by MQDC ร่วมกับ กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UNFPA) ประจำประเทศไทย จัดงานเสวนาออนไลน์ ผ่านทาง Facebook Live  หัวข้อ “Design Our City Toward Inclusive Futures เมืองอนาคตสำหรับคนทุกกลุ่มที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”  เปิดพื้นที่สำหรับคนทุกกลุ่ม เพื่อเสนอความคิด ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย การปฎิรูปและออกแบบเมืองที่จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ให้สามารถตอบโจทย์ภาพอนาคตได้รอบด้านมากยิ่งขึ้น ที่จะครอบคลุมถึงทุกกลุ่มคนในสังคม รวมถึง กลุ่มเปราะบาง กลุ่มเพศทางเลือก หรือ กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ โดยภายในงานสัมมนาออนไลน์ จะมีไฮไลท์จากกลุ่มนักศึกษาที่เสนอแนวคิดของการพัฒนาเมืองในอนาคต อีกทั้งผู้เชี่ยวชาญทั้งด้านประชาสังคม ภาคเอกชน และผู้นำกลุ่มเปราะบาง มาเผยแพร่ความคิดเห็นที่น่าสนใจ

งานสัมมนาออนไลน์นี้ มีเป้าหมายเพื่อเป็นเวทีในการจุดประกายทางความคิดให้กับคนรุ่นใหม่ ซึ่งถือว่าจะเป็นกลุ่มผู้นำแห่งอนาคต ให้มาร่วมแบ่งปันไอเดียสร้างสรรค์ผ่านกระบวนการคาดการณ์ทางอนาคตและการเข้าใจถึงสิทธิขั้นพื้นฐานที่จะช่วยให้เห็นภาพเมืองแห่งอนาคตที่ต้องการจะมีลักษณะแบบใดในมุมของความหลากหลายและครอบคลุมมิติต่าง ๆ และผลลัพธ์สุดท้ายจะนำไปสู่การส่งผลกระทบถึงผู้ร่างนโยบาย นักวางแผน นักพัฒนา และองค์กรภาคประชาสังคม สำหรับการวางแผนพัฒนาเมืองให้ดีขึ้นที่สามารถรองรับทุกกลุ่มคนในสังคมได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกขึ้นมาเผยแพร่แนวความคิดใหม่ได้ผ่านกระบวนการเรียนรู้ด้านอนาคตศึกษา มุ่งเน้นเพื่อให้เห็นภาพการพัฒนาเมืองในอนาคต รวมถึงการให้โจทย์ที่ท้าทายโดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มคนที่ต้องคำนึงถึงในการขยายเมืองต่อไปในภายหน้า

งานสัมมนาออนไลน์ ปลุกความคิดและเปิดมุมมองการพัฒนาเมืองอนาคตที่จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

นายวิสิษฐ์ มาลัยศิริรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC) กล่าวว่า MQDC มีวิสัยทัศน์ที่ในการเป็นผู้นำนวัตกรรมของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจและบริการอื่นๆ ภายใต้กลยุทธ์ “For All Well-Being” ที่ต้องการสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับสรรพสิ่งบนโลก ผ่านการพัฒนาโครงการต่างๆ ซึ่งหนึ่งในการดำเนินการเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ดังกล่าว คือการจัดตั้งศูนย์วิจัยอนาคตศึกษา ฟิวเจอร์เทลส์ แล็บ หรือ FutureTales Lab by MQDC ซึ่งตรงกับช่วงเวลาที่ทั่วโลกต่างให้ความสำคัญต่อเหตุการณ์ในอนาคตที่คาดการณ์ได้ยาก ให้องค์กรและธุรกิจสามารถพร้อมรับมือได้มากที่สุด เพื่อสร้างการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา

“การจัดงานเสวนาออนไลน์ในครั้งนี้ เป็นการประกาศความร่วมมือที่ดีกับพันธมิตร อย่างกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UNFPA) ซึ่งถือว่าเป็นการจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เพื่อตอกย้ำและสร้างความตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของประชากร ทั้งในด้านสังคมและเศรษฐกิจ ผ่านการแลกเปลี่ยนข้อมูล พร้อมทั้งสร้างการมีส่วนร่วมกันระหว่างภาครัฐ ประชาสังคม และเอกชน ให้เห็นถึงเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต และเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของจำนวนประชากร รวมถึงพฤติกรรมที่อาจส่งผลกระทบการดำเนินชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพร้อมก้าวไปกับคนทุกกลุ่มที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง โดย MQDC ได้มีการวางแผนยุทธ์ศาสตร์ระยะยาว 40 ปีขององค์กรเพื่อรองรับทุกการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น โดยเฉพาะด้านประชากรศาสตร์ อย่างการวางมาสเตอร์แพลนให้เป็นเมืองที่เป็น Resilient city และ Digitalization ตลอดจนการเปิดรับแนวคิดใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้นกับสังคมไทย ตลอดจนสังคมโลกต่อไปในอนาคต ” นายวิสิษฐ์ กล่าว

ดร.โอซา ทอคิลส์สัน ผู้อำนวยการ กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UNFPA) ประจำประเทศไทย กล่าวว่า กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย และฟิวเจอร์เทลส์ แล็บ โดย MQDC ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมครั้งยิ่งใหญ่ เพื่อขับเคลื่อนแนวทางการพัฒนาความยั่งยืนในวาระต่าง ๆ โดยเฉพาะเรื่องความเปลี่ยนแปลงของจำนวนประชากรและประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งความร่วมมือครั้งนี้ให้ความสำคัญต่อการจัดเตรียมองค์ประกอบเฉพาะทางที่สามารถรองรับและส่งเสริมผู้คนทุกช่วงวัยให้พร้อมรับความเปลี่ยนแปลงของสังคมผู้สูงวัยในอนาคต รวมถึงสนับสนุนแนวทางการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคต “ที่จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” อีกด้วย

งานสัมมนาออนไลน์ ปลุกความคิดและเปิดมุมมองการพัฒนาเมืองอนาคตที่จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

"Design Our City towards Inclusive Futures" เป็นโครงการอันโดดเด่นที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของกลุ่มคนรุ่นใหม่อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับแรงบันดาลใจจากการบอกเล่าฉากทัศน์รูปแบบต่าง ๆ เห็นถึงข้อมูลเชิงประจักษ์ และรูปแบบแนวคิดที่เป็นประโยชน์ในอนาคตจากวิทยากรหลายท่านที่จะสะท้อนให้เห็นมิติต่าง ๆ ของคุณภาพชีวิตของผู้คนที่ยังคงถูกทิ้งไว้ข้างหลัง ทั้งนี้กลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการสนับสนุนการคิดต่อยอดเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมที่หลากหลายที่จะช่วยกลุ่มเปราะบางหรือกลุ่มผู้ขาดโอกาสให้สามารถกลับเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสังคม รวมถึงการสร้างคุณค่าต่อสังคมผู้สูงวัย ซึ่งถือเป็นประชากรหลักของสังคมเมืองในอนาคตด้วย

“การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และแนวคิดที่หลากหลายของทุกฝ่ายกันในครั้งนี้จะสามารถทำให้ทุกคนหันมามองถึงความสำคัญของกลุ่มเปราะบางและกลุ่มที่ถูกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม รวมถึงกลุ่มเพศทางเลือก (LGBTQ) และกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ โดยการเลือกการใช้เครื่องมือการวิเคราะห์อนาคตศึกษา จนถึงการสร้างฉากทัศน์ที่พึงประสงค์โดยใช้จุดเด่นและศักยภาพของคนกลุ่มนี้ให้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ซึ่งเราหวังว่าจะสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างอนาคตที่ดีขึ้น ให้สังคมไทยอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน”ดร.การดี กล่าวทิ้งท้าย