logo-pwa

เพิ่ม Post Today

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
MEA ร่วม CU Innovation Hub จัดงาน MEA Hackathon Day 2021 เฟ้นหาสุดยอดไอเดียนวัตกรรม

MEA ร่วม CU Innovation Hub จัดงาน MEA Hackathon Day 2021 เฟ้นหาสุดยอดไอเดียนวัตกรรม

03 ธันวาคม 2564

นายพงศ์ศักดิ์ ธรรมบวร รองผู้ว่าการ MEA หรือ การไฟฟ้านครหลวง คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ MEA ร่วมกับ CU Innovation Hub จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดการแข่งขันโครงการ MEA Hackathon Day 2021 เพื่อเฟ้นหาสุดยอดไอเดียนวัตกรรม ในรูปแบบออนไลน์ โดยมี นายจาตุรงค์ สุริยาศศิน รองผู้ว่าการ MEA เป็นประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะกรรมการจากผู้ประกอบการ Startup เมื่อวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2564

สำหรับการแข่งขัน MEA Hackathon Day 2021 ในครั้งนี้ มีบุคคลทั่วไปและพนักงาน MEA ที่สนใจด้านนวัตกรรม สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน และนำเสนอไอเดีย รวมทั้งสิ้น 12 ทีม

MEA ร่วม CU Innovation Hub จัดงาน MEA Hackathon Day 2021 เฟ้นหาสุดยอดไอเดียนวัตกรรม

โดยมีผลการแข่งขัน ดังนี้

รางวัลที่ 1 ได้รับเงินรางวัล 100,000 บาท ได้แก่ : กลุ่มนี้สีเขียว

1. นายอังกูร ตะวันวง

2. นายพงศา พยอมแย้ม

3. นายเศรษฐ์ เย็นฉ่ำ

รางวัลที่ 2 ได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท ได้แก่ : Better Care Service

1. นายธนวุฒิ แดงสมบูรณ์

2. นายอลงกรณ์ ห่านสวรรค์

3. นายภูธิป สามวัง

4. นายวิชาญ รื่นกลิ่น

5. นายมหรรณพ วิสมล

รางวัลที่ 3 ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท ได้แก่ : Alert Team

1. ว่าที่ร้อยตรี ศักดิ์ชัย ชนะการ

2. นางสาวเปรมใจ ซิบเข

3. นายนเรศ ภัทรเผ่า

4. นายภูวนาถ พรหมพัฒน์

5. นางสาวณัฐนรี ทัดบัวขำ

MEA มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างไม่หยุดยั้ง และพร้อมสนับสนุนการคิดค้นไอเดียใหม่ ๆ เพื่อนำไปต่อยอดให้เกิดเป็นนวัตกรรมในอนาคต ตอบสนองความต้องการของประชาชน ตามวิสัยทัศน์พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร

MEA ร่วม CU Innovation Hub จัดงาน MEA Hackathon Day 2021 เฟ้นหาสุดยอดไอเดียนวัตกรรม