logo-pwa

เพิ่ม Post Today

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
กสร. ติวเข้มสถานประกอบกิจการ หวังลดความเสี่ยงอุบัติเหตุ สร้างระบบการจัดการสารเคมีอันตราย

กสร. ติวเข้มสถานประกอบกิจการ หวังลดความเสี่ยงอุบัติเหตุ สร้างระบบการจัดการสารเคมีอันตราย

26 พฤศจิกายน 2564

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) จัดอบรมเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสถานประกอบกิจการ เพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติตามกฎหมาย และระบบการจัดการสารเคมีอันตรายอย่างมีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยงอุบัติเหตุ

นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดเผยว่า ด้วยสถานการณ์ด้านความไม่ปลอดภัยในการทำงานที่เกิดขึ้นในภาพข่าวรายวัน เช่น อุบัติเหตุถังเก็บสารเคมีระเบิด เหตุเพลิงไหม้โรงงาน จนเป็นเหตุให้ลูกจ้าง ประชาชนได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต สร้างความสูญเสีย ส่งผลกระทบต่อลูกจ้าง ครอบครัว สังคมเศรษฐกิจ และภาพลักษณ์ของประเทศไทย ดังนั้น เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติตามกฎหมาย สามารถนำไปบริหารจัดการสารเคมีอันตรายที่อยู่ในครอบครองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ป้องกันอุบัติเหตุ อุบัติภัย และการเจ็บป่วยของลูกจ้างจากการทำงานสัมผัสสารเคมีอันตราย กสร. จึงได้จัดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการสารเคมีอันตรายเพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพแรงงานอย่างยั่งยืน โดยโครงการนี้ เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 11 กองความปลอดภัยแรงงาน จัดขึ้นเพื่อให้นายจ้าง ผู้ประกอบกิจการมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติตามกฎหมาย มีระบบการจัดการสารเคมีอันตรายอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันอุบัติเหตุ อุบัติภัย และการเจ็บป่วยจากการทำงานสัมผัสสารเคมีอันตราย ซึ่งจะช่วยลดการประสบอันตรายจากการทำงานของลูกจ้าง ตามนโยบายระเบียบวาระแห่งชาติ "แรงงานปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี" ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ "ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย (Safety Thailand)" ซึ่งเป็นต้นทุนไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน

กสร. ติวเข้มสถานประกอบกิจการ หวังลดความเสี่ยงอุบัติเหตุ สร้างระบบการจัดการสารเคมีอันตราย

อธิบดี กสร. กล่าวเพิ่มเติมว่า ในการอบรมครั้งนี้มีนายจ้าง ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องของสถานประกอบกิจการต่าง ๆ ในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 11 เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 60 คน ภายในงานมีการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ กฎหมายความปลอดภัยเกี่ยวกับสารเคมี การคุ้มครองสิทธิผู้ประกันตนกรณีเจ็บป่วยจากการทำงานและเนื่องจากการทำงาน การจัดการเชิงป้องกันอันตรายจากการทำงานเกี่ยวกับสารเคมี และเทคนิคการสอบสวนและวิเคราะห์อุบัติเหตุจากสารเคมี โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากกองความปลอดภัยแรงงาน สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 6 และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากภาคเอกชน ทางกสร. เชื่อมั่นว่าการอบรมนี้ จะช่วยให้สถานประกอบกิจการลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุจากสารเคมีอันตราย และเพิ่มต้นทุนชีวิตจากองค์ความรู้ในด้านการจัดการรวมทั้งการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีและเป็นการเสริมสร้างจิตสำนึกที่ดีด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยสามารถนำไปปรับใช้และปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ