MSCI ESG Ratings เพิ่มอันดับความน่าเชื่อถือ EA สู่ระดับ AA ขึ้นแท่น ESG Leader

วันที่ 28 ต.ค. 2564 เวลา 14:58 น.
MSCI ESG Ratings เพิ่มอันดับความน่าเชื่อถือ EA สู่ระดับ AA ขึ้นแท่น ESG Leader
บมจ. พลังงานบริสุทธิ์ (EA) ได้รับผลการประเมินความยั่งยืน MSCI ESG Ratings จากระดับ A สู่ระดับ AA โดย MSCI ESG Research หน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญและความน่าเชื่อถือในด้านดัชนี ESG ในระดับนานาชาติ ถือเป็นการตอกย้ำการดำเนินธุรกิจโดยยึดหลัก Environment, Social and Governance หรือ ESG

นายอมร ทรัพย์ทวีกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. พลังงานบริสุทธิ์  (EA) ผู้นำนวัตกรรมด้านพลังงานและยานยนต์ไฟฟ้า เปิดเผยว่า “กลุ่ม EA มุ่งดำเนินธุรกิจที่เป็น Green Product ไม่ก่อมลพิษ โดยพัฒนา พลังงานหมุนเวียน และยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อการพาณิชย์ (Commercial EV) ทั้งรถโดยสารพลังงานไฟฟ้า และเรือโดยสารพลังงานไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อมระบบนิเวศของยานยนต์ไฟฟ้าที่เป?นมิตรต?อสิ่งแวดล?อม โดยบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการกำหนดนโยบายและการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล เพื่อประโยชน์สูงสุดต?อผู?ใช? ผู?ถือหุ?น ผู?ร?วมค?า และพนักงานอย?างเป?นธรรม”

โดยก่อนหน้านี้ บมจ. พลังงานบริสุทธิ์  (EA) เคยได้รับผลการประเมินความยั่งยืน MSCI ESG Ratings จาก MSCI ในระดับ A ต่อเนื่อง 2 ปีซ้อน อีกทั้งในปีนี้ยังได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในรายชื่อหุ้นยั่งยืน THSI (Thailand Sustainability Investment) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 สะท้อนการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีการบริหารงานตามหลักบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance หรือ ESG)

“บริษัทมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับผลการประเมินความยั่งยืน MSCI ESG Ratings ในระดับ AA ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่ม ESG Leader โดยบริษัทพร้อมสานต่อนโยบายและการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนภายใต้แนวทางการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนที่ยั่งยืน ซึ่งถือเป็นเป้าของบริษัทที่จะร่วมผลักดันการพัฒนาที่ยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมของไทย และตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม” นายอมร กล่าวทิ้งท้าย