คณะพาณิชย์ฯ ม.ธรรมศาสตร์ คว้ารางวัลจาก Thailand Accounting Challenge 2021

วันที่ 12 ต.ค. 2564 เวลา 16:46 น.
คณะพาณิชย์ฯ ม.ธรรมศาสตร์ คว้ารางวัลจาก Thailand Accounting Challenge 2021
นักศึกษาคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ม.ธรรมศาสตร์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการแข่งขันกรณีศึกษาทางบัญชีระดับประเทศ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2564 Thailand Accounting Case Competition 2021 จากทีมเข้าแข่งขันมากกว่า 120 ทีม จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศจัด โดย สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

  • ทีม FamTP Consulting นักศึกษาโครงการปริญญาตรีบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ (BBA) ที่คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 โดยมี ดร.วรพงษ์ จันยั่งยืน เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

- นายทัศ ศรีสุนทร

- นางสาวพัธ ศรีเมฆารัตน์

- นางสาวพิชญา อัศวก้องเกียรติ

- นางสาวจันทปภา แสงแก้วศรี

- นายอนล ตันตยานนท์

  • ทีม Midnight rendezvous นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี ภาควิชาการบัญชี 4 ปี ที่คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 โดยมี ผศ.ดร.อรพรรณ ยลระบิล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

- นายต้องตำรา ศรีทรานนท์

- นายธนพล โพธิ์สาวัง

- นายกนกพันธุ์ เย็นศรณี

- นางสาวลลิตภัทร นันทิยา

- นางสาวอาทิตยาภา วิไลจิตต์