รับมอบพลายพลแสน...

วันที่ 11 มิ.ย. 2564 เวลา 14:33 น.
รับมอบพลายพลแสน...
เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564 นายสุรัตน์ชัย อินทร์วิเศษ ผู้อำนวยการสำนักสถาบัน คชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

รับมอบ “ช้างพลายพลแสน” และเงินบริจาคจำนวน 50,000 บาท เพื่อสมทบเข้ากองทุนศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จากพระครูสังฆรักษ์วีระวัฒน์ วีรฑฒโน (พรหมเมือง) นางสาวิตรี สีทองสุรภณา และญาติธรรม ณ วัดป่าดาราภิรมย์ จังหวัดเชียงใหม่