สทป. ร่วมกับ อพวช. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการ THAILAND CANSAT ROCKET COMPETITION 2021

วันที่ 13 ม.ค. 2564 เวลา 17:05 น.
สทป. ร่วมกับ อพวช.  ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการ THAILAND CANSAT ROCKET COMPETITION 2021
สทป. ร่วมกับ อพวช. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการ THAILAND CANSAT ROCKET COMPETITION 2021 ระหว่างสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ และ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.) ร่วมกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จัดพิธีลงนามความร่วมมือจัดการแข่งขัน “Thailand CANSAT ROCKET Competition 2021” ระหว่างวันที่ 20 – 23 เมษายน 2564 เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่สนใจการประดิษฐ์ดาวเทียมขนาดเล็ก (CANSAT) และจรวดเชื้อเพลิงน้ำตาล (Sugar Rocket) ได้นำเสนอแนวคิด ทฤษฎี และประดิษฐ์ผลงานเข้าแข่งขัน มุ่งหวังสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนในการเรียนรู้เทคโนโลยีอวกาศและเทคโนโลยีดาวเทียม เพื่อนำไปสู่การพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ พร้อมก้าวเข้าสู่การแข่งขันเวทีระดับนานาชาติต่อไป โดยพิธีจัดขึ้น ณ ห้องประชุมไอน์สไตน์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ วันที่ 12 มกราคม 2564

พลอากาศเอก ดร.ปรีชา ประดับมุข ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.) กล่าวว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ “THAILAND CANSAT  ROCKET COMPETITION 2021” สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ หรือ สทป. ในฐานะของหน่วยงานชั้นนำด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันประเทศและการส่งเสริมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศทั้งในและต่างประเทศ ได้มีส่วนในการส่งเสริมความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ให้กับเยาวชนโดยนำองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีจรวด และอาวุธนำวิถี ซึ่งเป็นเทคโนโลยีหลักและเป็นเทคโนโลยีที่เป็นจุดกำเนิดของ สทป. มาพัฒนาการอบรมภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และพัฒนาสื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อให้มีความรู้เพียงพอในการนำเทคโนโลยีจรวดมาดำเนินการประดิษฐ์จรวดเชื้อเพลิงน้ำตาล (Sugar Rocket) ในการส่งดาวเทียมขนาดเล็ก (CANSAT)  ขึ้นสู่อากาศ ในระยะเวลา 9 ปีที่ผ่านมา สทป. ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งหวังที่จะจุดประกายความคิด สร้างความสนใจด้านวิทยาศาสตร์ให้แก่เยาวชน เพื่อเป็นนักวิทยาศาสตร์ในอนาคต สทป. ได้จัดกิจกรรมภายใต้โครงการค่ายวิทยาศาสตร์จรวดประดิษฐ์ต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 9 ปี ได้รับความสำเร็จอย่างดียิ่ง ทั้งส่วนกลาง และภูมิภาคต่างๆ ด้วยศักยภาพดังกล่าว อพวช. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการบูรณาการความร่วมมือระหว่าง สทป. และ อพวช. ในการจัดการแข่งขัน “Thailand CANSAT-ROCKET Competition 2019 ขึ้นในปี 2562 ซึ่งได้รับความสำเร็จอย่างดียิ่ง ในปี 2563 ที่ผ่านมาได้เผชิญกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทาง สทป. และ อพวช. ได้จัดเตรียมความพร้อมในการจัดทำสื่อการสอนออนไลน์เพื่อปรับรูปแบบกิจกรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์และมีมาตรการในการป้องกัน ควบคุมดูแลเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อให้สามารถดำเนินกิจกรรมอย่างปลอดภัยและสำเร็จด้วยดี และในปีนี้ ปี 2564 เป็นอีกปีที่เราเผชิญกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งทาง สทป.และ อพวช. ได้ร่วมกันเตรียมการรองรับการปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมให้เกิดความเหมาะสมกับสถานการณ์อีกด้วย การได้ร่วมมือกับพันธมิตรอย่าง อพวช. ในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ถือเป็นการประสานพลังของทั้ง 2 หน่วยงานเพื่อต่อยอดและพัฒนาองค์ความรู้ของนักวิจัยและ เยาวชนไทยสู่ระดับนานาชาติในอนาคต

ผศ.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กล่าวว่า “ที่ผ่านมา องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ได้ร่วมมือกับ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.) ในการจัดกิจกรรมในโครงการ Thailand Cansat - Rocket Competition มาอย่างต่อเนื่อง โดยเป็นโครงการที่ส่งเสริมและสร้างความตระหนักถึงความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการประดิษฐ์จรวดและดาวเทียมขนาดเล็ก เพื่อสร้าง     แรงบันดาลใจให้กับเยาวชนในการเรียนรู้เทคโนโลยีอวกาศและเทคโนโลยีดาวเทียม สำหรับการลงนามความร่วมมือระหว่าง อพวช. และ สทป. ในครั้งนี้ เพื่อร่วมกันจัดกิจกรรมภายใต้โครงการ “THAILAND CANSAT – ROCKET COMPETITION 2021” ซึ่งจะดำเนินการจัดขึ้นภายในปีนี้ โดยเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เยาวชนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ส่งผลงานเข้าแข่งขัน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีอวกาศ และเทคโนโลยีดาวเทียม โดยมุ่งเน้นการปฏิบัติจริง ตลอดจนพัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยในด้านสะเต็มศึกษา ผ่านการสร้างและพัฒนา CanSat และจรวดเชื้อเพลิงน้ำตาล   เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนในการเรียนรู้เทคโนโลยีอวกาศ และเทคโนโลยีดาวเทียมได้โดยง่าย เพื่อนำไปสู่ความต้องการการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น อันจะทำให้เกิดการนำไปพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับประเทศ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ให้กับประเทศต่อไปตามภารกิจหลักของทั้งสองหน่วยงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เยาวชนและประชาชนของประเทศต่อไปในอนาคต”

โดยเยาวชนผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมเชิงปฎิบัติการ “Thailand CANSAT-ROCKET Competition 2021” สามารถสมัครเข้าร่วมอบรมได้ที่ www.nsm.or.th/event/competition/cansat-thailand.html, www.dti.or.th , Facebook fanpage : ค่ายวิทย์จรวดประดิษฐ์, Facebook fanpage : Cansat Thailand โทร 0 2577 9999 ต่อ 1411 – 1416 หรือ สแกน QR code