logo-pwa

เพิ่ม Post Today

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
มท.3 ผลักดัน สปปท. ใช้ดิจิทัลพัฒนากิจการประปา  เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและยกระดับการให้บริการประชาชน

มท.3 ผลักดัน สปปท. ใช้ดิจิทัลพัฒนากิจการประปา เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและยกระดับการให้บริการประชาชน

27 พฤศจิกายน 2563

สมาคมการประปาแห่งประเทศไทย (สปปท.) จัดงานสัมมนาวิชาการและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ เทคโนโลยีสมัยใหม่ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แบ่งปันประสบการณ์ นำไปประยุกต์ใช้และพัฒนากิจการประปา ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2563

ดร.ทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.3) เปิดเผยว่า ปัจจุบันทุกภาคส่วนเริ่มหันมาให้ความสำคัญกับการพัฒนาและการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการพัฒนาองค์กร รวมถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพ

การบริหารงาน การให้บริการและการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ดังนั้น เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดทุกภาคส่วนจะต้องอาศัยการบูรณาการและความร่วมมือกันซึ่งจะสร้างให้เกิดสัมฤทธิ์ผลนำพาประเทศขับเคลื่อนไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน พร้อมก้าวทันความเปลี่ยนแปลงในเวทีโลก ขอชื่นชม สปปท. ซึ่งมีองค์กรเครือข่ายวิชาชีพการประปาทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ได้เล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมให้เกิดแนวทางการนำนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีดิจิทัล มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เตรียมความพร้อมทรัพยากรบุคคล และการกำหนดแนวทางและ

ทิศทางการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยสร้างความสมดุลระหว่างความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและการปกป้องรักษาระบบนิเวศไปพร้อมๆ กัน โดยยึดหลักการสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจด้วยวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากรและ ลดการปล่อยมลพิษซึ่งก่อให้เกิดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม (Eco-Efficiency) เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดในทุกภาคส่วน

มท.3 ผลักดัน สปปท. ใช้ดิจิทัลพัฒนากิจการประปา  เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและยกระดับการให้บริการประชาชน

นายมงคล วัลยะเสวี รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 2) การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ในฐานะ นายกสมาคมการประปาแห่งประเทศไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า สปปท. ได้จัดงานสัมมนาวิชาการและการประชุมใหญ่สามัญเป็นประจำทุกปี ซึ่งวันนี้มีการบรรยายทางวิชาการ หัวข้อ “โลกเปลี่ยน คนต้องปรับ รับกระแสดิจิทัล”

โดย ดร.รัฐศาสตร์ กรสูต รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) และหัวข้อ “Eco-Efficiency” โดย คุณนรีลดา ใคร่ครวญกุล ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนงานสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) รวมทั้งการจัดแสดงนิทรรศการและเทคโนโลยีภายในงาน จาก กปภ.

มท.3 ผลักดัน สปปท. ใช้ดิจิทัลพัฒนากิจการประปา  เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและยกระดับการให้บริการประชาชน

การประปานครหลวง (กปน.) บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จํากัด (มหาชน) บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ จำกัด (มหาชน)องค์การจัดการน้ำเสีย บริษัท อุตสาหกรรมท่อน้ำไทย จำกัด เป็นต้น และในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 มีการศึกษาดูงาน ณ โรงไฟฟ้าอุทัย (Gulf UT) ในกลุ่มบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอรจีฯ อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้รับประกาศนียบัตรวอเตอร์ฟุตพรินต์ของผลิตภัณฑ์

(Water Footprint of Product) ประจำปี 2563 ทั้งหมดนี้เชื่อมั่นว่าสมาชิกจะได้แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนากิจการประปาของไทยให้ก้าวหน้าต่อไป