มท.3 ผลักดัน สปปท. ใช้ดิจิทัลพัฒนากิจการประปา เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและยกระดับการให้บริการประชาชน

วันที่ 27 พ.ย. 2563 เวลา 18:30 น.
มท.3 ผลักดัน สปปท. ใช้ดิจิทัลพัฒนากิจการประปา  เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและยกระดับการให้บริการประชาชน
สมาคมการประปาแห่งประเทศไทย (สปปท.) จัดงานสัมมนาวิชาการและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ เทคโนโลยีสมัยใหม่ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แบ่งปันประสบการณ์ นำไปประยุกต์ใช้และพัฒนากิจการประปา ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2563

ดร.ทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.3) เปิดเผยว่า ปัจจุบันทุกภาคส่วนเริ่มหันมาให้ความสำคัญกับการพัฒนาและการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการพัฒนาองค์กร รวมถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพ

การบริหารงาน การให้บริการและการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ดังนั้น เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดทุกภาคส่วนจะต้องอาศัยการบูรณาการและความร่วมมือกันซึ่งจะสร้างให้เกิดสัมฤทธิ์ผลนำพาประเทศขับเคลื่อนไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน พร้อมก้าวทันความเปลี่ยนแปลงในเวทีโลก ขอชื่นชม สปปท. ซึ่งมีองค์กรเครือข่ายวิชาชีพการประปาทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ได้เล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมให้เกิดแนวทางการนำนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีดิจิทัล มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เตรียมความพร้อมทรัพยากรบุคคล และการกำหนดแนวทางและ

ทิศทางการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยสร้างความสมดุลระหว่างความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและการปกป้องรักษาระบบนิเวศไปพร้อมๆ กัน โดยยึดหลักการสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจด้วยวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากรและ ลดการปล่อยมลพิษซึ่งก่อให้เกิดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม (Eco-Efficiency) เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดในทุกภาคส่วน

นายมงคล วัลยะเสวี รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 2) การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ในฐานะ นายกสมาคมการประปาแห่งประเทศไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า สปปท. ได้จัดงานสัมมนาวิชาการและการประชุมใหญ่สามัญเป็นประจำทุกปี ซึ่งวันนี้มีการบรรยายทางวิชาการ หัวข้อ “โลกเปลี่ยน คนต้องปรับ รับกระแสดิจิทัล”

โดย ดร.รัฐศาสตร์ กรสูต รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) และหัวข้อ “Eco-Efficiency” โดย คุณนรีลดา ใคร่ครวญกุล ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนงานสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) รวมทั้งการจัดแสดงนิทรรศการและเทคโนโลยีภายในงาน จาก กปภ.

การประปานครหลวง (กปน.) บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จํากัด (มหาชน) บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ จำกัด (มหาชน)องค์การจัดการน้ำเสีย บริษัท อุตสาหกรรมท่อน้ำไทย จำกัด เป็นต้น และในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 มีการศึกษาดูงาน ณ โรงไฟฟ้าอุทัย (Gulf UT) ในกลุ่มบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอรจีฯ อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้รับประกาศนียบัตรวอเตอร์ฟุตพรินต์ของผลิตภัณฑ์

(Water Footprint of Product) ประจำปี 2563 ทั้งหมดนี้เชื่อมั่นว่าสมาชิกจะได้แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนากิจการประปาของไทยให้ก้าวหน้าต่อไป