กปน. ร่วมกับ สจล. ลงนาม MOU วิชาการ ด้านงานวิจัยและนวัตกรรม

วันที่ 24 พ.ย. 2563 เวลา 15:25 น.
กปน. ร่วมกับ สจล. ลงนาม MOU วิชาการ ด้านงานวิจัยและนวัตกรรม
เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 เวลา 10.00 น. ณ โถงห้องประชุม 701 (บุนนาค) ชั้น 7 อาคารสำนักงานอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)

นายกวี อารีกุล ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) และ ศาสตราจารย์ ดร. สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สจล. ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการด้านงานวิจัยและนวัตกรรม โดยมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในด้านดังกล่าว ยกระดับการให้บริการประชาชน โดยมีโครงการที่น่าสนใจของสำนักวิจัยนวัตกรรมเมืองอัจฉริยะ (SCiRA) ดังนี้ 1.โครงการศึกษาระบบแก้มลิงใต้ดินเพื่อช่วยระบายน้ำเค็ม 2.โครงการศึกษาพฤติกรรมและการคาดการณ์ปริมาณผู้ใช้น้ำประปาจากการเปลี่ยนแปลงของเมือง 3.โครงการศึกษาการรายงานผลแบบ Realtime ละ Big Data ของข้อมูลการใช้น้ำประปาจากผู้ใช้ผ่าน User eXperience (UX) และ User Interface (UI) 4. โครงการศึกษาการนำ Circular Economy ของดินตะกอนจากการผลิตน้ำประปาเพื่อประโยชน์แก่สังคม

นายกวี กล่าวว่า ปัจจุบัน กปน. มีแนวคิดรวมถึงโครงการต่าง ๆ ที่ต้องการแก้ไขปัญหาและยกระดับการให้บริการประชาชนให้เกิดขึ้นได้อย่างยั่งยืน ไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำดิบที่เกิดขึ้นในภาวะต่าง ๆ การสร้างนวัตกรรมเพื่อการผลิตน้ำประปา การจัดการน้ำเสีย และนวัตกรรมการให้บริการประชาชนในยุค Digital เป็นต้น กปน. จึงมีความยินดียิ่งที่ได้ร่วมมือกับ สจล. ซึ่งมีผลงานวิจัยที่โดดเด่นทั้งในด้านการศึกษาและการพัฒนานวัตกรรมให้สามารถตอบโจทย์การดำรงชีวิตอัจฉริยะ (Smart Living) ตามนโยบายการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมและสามารถใช้งานได้จริง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการร่วมมือของทั้งสองหน่วยงานจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป