ครม.รับทราบกิจกรรมแสดงทางศิลปวัฒนธรรมฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตไทยกับอินโดนีเซีย-ลาว

วันที่ 04 พ.ย. 2563 เวลา 13:28 น.
ครม.รับทราบกิจกรรมแสดงทางศิลปวัฒนธรรมฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตไทยกับอินโดนีเซีย-ลาว
วธ.เดินหน้าหนุนท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม-ประวัติศาสตร์ ยกระดับเทศกาลประเพณีภาคใต้สู่นานาชาติ เพิ่มมูลค่า-พัฒนาผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมท้องถิ่นพร้อมต่อยอดภูเก็ต“เมืองสร้างสรรค์”ด้านอาหาร

วันที่ 3 พ.ย2563 ที่จ.ภูเก็ต นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม(รมว.วธ) เปิดเผยภายหลังร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่(ครม.สัญจร)กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันว่า ที่ประชุมครม.รับทราบวิดีทัศน์และผลการจัดกิจกรรมการแสดงทางด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่อเฉลิมฉลองการครบรอบการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน จำนวน 2 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมนาฏศิลป์ออนไลน์”รามายณะ สองแผ่นดิน 70 ปี ไทย – อินโดนีเซีย” เนื่องในโอกาสครบรอบ 70 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐอินโดนีเซีย จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 ก.ย.2563 มีการแสดงของทั้งสองประเทศ ณ โรงละครแห่งชาติ และถ่ายทอดการแสดงสดผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตให้ชมพร้อมกันทั่วโลก จาก Facebook Live และYouTube Live ของกระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) ซึ่งมีผู้ชมผ่านช่องทางออนไลน์ 28,100 คน และกิจกรรมการแสดงดนตรี และศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน “โขงบ่กั้น โควิดบ่ใกล้ 70 ปี ไทย – ลาว ฮักแพง แบ่งปัน และมั่นคง” เนื่องในโอกาสครบรอบ 70 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2563 ณ โรงละครแห่งชาติ โดยมีผู้ชมผ่านช่องทางออนไลน์ 19,950 คน

รมว.วธ. กล่าวอีกว่า ที่ประชุมครม.รับทราบผลปฏิบัติราชการติดตามการดำเนินงานพัฒนา แหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันตามที่วธ.รายงาน ได้แก่ 1.เยี่ยมชมกิจกรรมชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวร ณ วัดมงคลวนาราม (วัดในยาง) ต.สาคู อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ซึ่งเป็นต้นแบบความสำเร็จของการพัฒนาชุมชนเน้นปฏิบัติตามหลักทางศาสนา ดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง สืบสานวิถีวัฒนธรรมที่ดีงาม มีสถาบันหลักของชาติยึดเหนี่ยวจิตใจ และเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับนักท่องเที่ยว“บวร On Tour”ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนฐานราก สร้างอาชีพ สร้างรายได้แก่ประชาชนท้องถิ่นและประชุมหารือร่วมกับผู้นำทางศาสนา 2.ติดตามการดำเนินงานพัฒนาศักยภาพพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ถลาง ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง  จ.ภูเก็ต เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ และแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ซึ่งพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานโดยดัดแปลงรูปแบบ มาจากเรือนไทยพื้นถิ่นภาคใต้ มีการจัดแสดงนิทรรศการถาวรนำเสนอเรื่องราวด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี ชาติพันธุ์และศิลปะวัฒนธรรมของจ.ภูเก็ตและพื้นที่ชายทะเลอันดามัน และ3.เยี่ยมชมการพัฒนาบ้านชินประชา ต.ตลาดเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม เนื่องจากเป็นตัวอย่างของภาคเอกชนในการพัฒนาสถาปัตยกรรมเก่าแก่ตามแบบชิโน-โปรตุกีสให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม

นายอิทธิพล กล่าวอีกว่า ขณะเดียวกันวธ.มีข้อสั่งการหน่วยงานต่างๆของวธ.ให้ดำเนินการดังนี้ 1.มอบสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม(สป.วธ.) กรมศิลปากร(ศก.) กรมส่งเสริมวัฒนธรรม(สวธ.) และสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย(สศร.)ร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องพัฒนาคุณภาพการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมให้มีมาตรฐานอย่างยั่งยืน โดยส่งเสริมการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตท้องถิ่น พัฒนาเมืองศิลปะ รวมถึงยกระดับเทศกาลประเพณีท้องถิ่นสู่ระดับชาติและนานาชาติในรูปแบบวิถีใหม่ 2.มอบสป.วธ. สวธ.และ สศร.ร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องพัฒนาการสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าที่มีศักยภาพในพื้นที่เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนอย่างยั่งยืน โดยนำอัตลักษณ์ท้องถิ่นต่อยอดรูปแบบผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมให้เป็นที่ยอมรับของตลาดและต่อยอดจากการที่ภูเก็ตได้รับการประกาศยกย่องเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารจากยูเนสโกและ3.มอบกรมการศาสนาร่วมกับองค์การศาสนาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและประชาชนปฏิบัติตามหน้าที่ของศาสนิกชนและนำหลักธรรมทางศาสนาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันในลักษณะพหุวัฒนธรรม