กปน. จัดเสวนา “วันสภาธรรมาภิบาลการประปานครหลวง”

วันที่ 03 พ.ย. 2563 เวลา 15:01 น.
กปน. จัดเสวนา “วันสภาธรรมาภิบาลการประปานครหลวง”
เมื่อวานนี้ (วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2563) เวลา 09.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง (กปน.)

นายกวี อารีกุล ผู้ว่าการ กปน. เป็นประธานเปิดงาน “วันสภาธรรมาภิบาลการประปานครหลวง” เพื่อเสริมสร้างพนักงานในองค์กรให้มีจิตสำนึก และมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน มีธรรมาภิบาลในการทำงาน พร้อมให้บริการประชาชน ภายในงานมีการเสวนาในหัวข้อ “สานพลังสร้างธรรมาภิบาล กปน. เพื่อความยั่งยืน” โดยมี นายเกรียงไกร สืบสัมพันธ์ ผู้อำนวยการกองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 5 จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) และ นางลาวัณย์ ฉัตรรุ่งชีวัน อดีตรองผู้ว่าการ กปน. และที่ปรึกษาคณะกรรมการสภาฯ ร่วมเป็นวิทยากร

นายกวี กล่าวว่า กปน. เป็นรัฐวิสาหกิจแห่งแรกในประเทศไทยที่มีสภาธรรมาภิบาล มีการส่งเสริมธรรมาภิบาลและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งดำเนินการในรูปแบบของ Soft Power (การโน้มน้าวให้คนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม โดยไม่มีการบังคับขู่เข็ญหรือจ้างวาน) ด้วยการออกข้อบังคับ กปน. ฉบับที่ 138 ว่าด้วยสภาธรรมาภิบาล กปน. เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 โดยตลอด 4 ปีที่ผ่านมา สภาฯ ได้ทำหน้าที่สอดส่องดูแลและแจ้งเบาะแสการดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต มายังคณะกรรมการสภาฯ เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข แล้วนำเสนอผู้บริหารเพื่อดำเนินการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขต่อไป และอีกบทบาทของสมาชิกสภาฯ คือ ร่วมกันสื่อสาร ค่านิยมองค์กร ระเบียบ ข้อบังคับ และข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่พนักงานในองค์กร เพื่อกระตุ้นเตือนให้ทุกคนตระหนักในการทำความดี ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน ซึ่งการดำเนินงานในปี 2562 สภาธรรมาภิบาล ได้รับรางวัลรางวัล Asia Responsible Enterprise Awards 2019 สาขา Corporate Governance จากประเทศไต้หวัน และสภาฯ ยังคงมุ่งมั่นในการขับเคลื่อน กปน. ให้เป็นองค์กรที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และไม่ทุจริต