ดย.พม. เสริมสร้างพลัง EMPOWERMENT สำหรับนักวิชาชีพ เพื่อช่วยเหลือผู้ถูกกระทำความรุนแรง และถูกล่วงละเมิดทางเพศ

วันที่ 09 ก.ย. 2563 เวลา 11:05 น.
ดย.พม. เสริมสร้างพลัง EMPOWERMENT สำหรับนักวิชาชีพ เพื่อช่วยเหลือผู้ถูกกระทำความรุนแรง และถูกล่วงละเมิดทางเพศ
เมื่อเร็วๆนี้ ณ โรงแรมแมนดาริน สามย่าน กรุงเทพมหานคร นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านเด็กและเยาวชน และร่วมรับฟังการเสวนา หัวข้อ "การเสริมพลังใจเพื่อเปลี่ยนเหยื่อ สู่พยานและการทวงคืนความยุติธรรม"

โดยมีนางสราญภัทร อนุมัติราชกิจ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิด “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างพลัง EMPOWERMENT สำหรับนักวิชาชีพ” พร้อมด้วย นางอุไร เล็กน้อย รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนกล่าวรายงาน ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้พนักงาน เจ้าหน้าที่ ผู้ทำหน้าที่ในการปกป้อง คุ้มครอง ให้ความช่วยเหลือ การดำเนินการฟื้นฟูเยียวยา และเสริมพลังแก่เด็กผู้ที่ถูกกระทำด้วยความรุนแรงและการล่วงละเมิดทางเพศ ให้สามารถเปลี่ยนแปลงสถานะของตนเองจาก “เหยื่อ” กลายเป็น ส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายการทำงานเพื่อการปกป้องคุ้มครองเด็ก “พยานคนสำคัญ” และสามารถ เป็นผู้ปกป้องเด็ก ในกรณีอื่น ๆ ที่ถูกละเมิดสิทธิในอนาคต พร้อมทั้ง เสริมสร้างพลัง EMPOWERMENT สำหรับนักวิชาชีพเพื่อสร้างองค์ความรู้ ทักษะ และวิธีปฏิบัติต่อผู้ถูกกระทำความรุนแรงและถูกล่วงละเมิดทางเพศ และวิธีปฏิบัติต่อที่ใช้บริการในบ้านพักเด็กและครอบครัว โดยใช้กระบวนการทำงานทางสังคมสงเคราะห์ (Social work Process) ที่ผู้ปฏิบัติงานร่วมกับ สหวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง จะต้องช่วยเหลือด้วยวิธีการเสริมสร้างพลัง EMPOWERME ต่อการปกป้อง คุ้มครอง ช่วยเหลือ และเยียวยาผู้ถูกกระทำความรุนแรงและถูกล่วงละเมิดทางเพศและครอบครัว  เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องเกิดความเข้าใจและนำไปสู่ การปกป้อง คุ้มครอง ช่วยเหลือ เยียวยา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสม ตามสิทธิที่กฎหมายกำหนด

นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยว่า ทั้งนี้ จากสถิติผู้ใช้บริการ ในศูนย์พึ่งได้ทั่วประเทศ พบสถานการณ์ปัญหา เด็กและเยาวชนถูกกระทำความรุนแรงและถูกล่วงละเมิดทางเพศจำนวนมาก โดยสถิติ ปี พ.ศ. 2560 มีจำนวน 21,218 ราย ปี พ.ศ. 2563 มีจำนวน 14,237 ราย และในปี พ.ศ. 2562 มีจำนวน 15,797 ราย ในจำนวนนี้ พบประเภทการกระทำความรุนแรงทางเพศ มากถึง 5,191 ราย คิดเป็นร้อยละ 32.9 ของสถิติเด็กและเยาวชนที่ถูกกระทำความรุนแรง จากสถิติพบว่า ความรุนแรงทางเพศมีสถิติ  การเกิดขึ้นที่สูงที่สุด สาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดการล่วงละเมิดทางเพศ ส่วนใหญ่เป็นบุคคลใกล้ชิดของผู้เสียหาย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้มอบหมายให้กรมกิจการเด็กและเยาวชน โดยบ้านพักเด็กและครอบครัว 77 แห่ง ร่วมติดตามและให้ความช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ถูกกระทำความรุนแรงและการถูกล่วงละเมิดทางเพศ อย่างทันท่วงที

นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดย กรมกิจการเด็กและเยาวชน ร่วมกับคณะทำงานขับเคลื่อนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงและการละเมิดทางเพศต่อเด็กและเยาวชน มูลนิธิเด็ก เยาวชน และครอบครัว สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และสถาบันพระประชาบดี ตระหนักในความสำคัญของปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชน และเพื่อขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2558 - 2564 โดยการส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายการทำงาน เพื่อการปกป้องคุ้มครองเด็กและส่งเสริมศักยภาพ EMPOWERMENT    สำหรับนักวิชาชีพ แก่เจ้าหน้าที่ของบ้านพักเด็กและครอบครัว ซึ่งเป็นบุคลากรผู้ทำหน้าที่ในการปกป้อง คุ้มครอง ให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟูเยียวยา  และเพื่อเสริมพลังให้ผู้ถูกกระทำความรุนแรงและถูกล่วงละเมิดทางเพศ ให้เปลี่ยนสถานะจากเหยื่อกลายเป็นพยานคนสำคัญ และสามารถเป็นผู้ปกป้องช่วยเหลือเด็กผู้เสียหายที่ถูกละเมิดสิทธิกรณีอื่น ๆ ในอนาคตได้

นางสาวอุไร เล็กน้อย รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน กล่าวทิ้งท้ายว่า “การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างพลังEMPOWERMENT สำหรับนักวิชาชีพ” เป็นการสร้าง องค์ความรู้ ทักษะ และวิธีปฏิบัติต่อ ผู้ถูกกระทำ ความรุนแรงและถูกล่วงละเมิดทางเพศ ที่เข้ารับบริการในบ้านพักเด็กและครอบครัว ให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดทักษะความรู้ความเข้าใจ สามารถนำไปประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือในกระบวนการคุ้มครองสวัสดิภาพและฟื้นฟูเยียวยาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ ประกอบด้วยผู้แทนจากบ้านพักเด็กและครอบครัว สังกัดกรมกิจการเด็กและเยาวชน รวมทั้งสิ้น 45 คน ซึ่งจัดอบรมระหว่างวันที่ 28 – 30 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมแมนดาริน สามย่าน และสถาบันพระประชาบดี จังหวัดปทุมธานี ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้ร่วมกันเรียนรู้แลกเปลี่ยน ทักษะ และวิธีปฏิบัติต่อผู้ถูกกระทำความรุนแรงและถูกล่วงละเมิดทางเพศ ที่เข้ารับบริการในบ้านพักเด็กและครอบครัว ให้เกิดทักษะ และนำไปสู่การคุ้มครองสวัสดิภาพและเยียวยาได้อย่างมีประสิทธิภาพในระดับพื้นที่

บทความแนะนำ