‘อาจารย์จักษ์’ เชิดชูอาสาสมัครแรงงาน ‘ผู้เสียสละทำงานด้วยหัวใจรักชาติ’

วันที่ 20 ก.ค. 2563 เวลา 19:16 น.
‘อาจารย์จักษ์’ เชิดชูอาสาสมัครแรงงาน ‘ผู้เสียสละทำงานด้วยหัวใจรักชาติ’
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานอาสาสมัครแรงงานกรุงเทพมหานคร พร้อมชื่นชมอาสาสมัครแรงงาน ที่มุ่งมั่นตั้งใจทำงานให้กับกระทรวงแรงงานแม้จะไม่ได้รับเงินค่าตอบแทน

วันนี้ (17 ก.ค. 63) เวลา 09.00 น. รศ.ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานอาสาสมัครแรงงานกรุงเทพมหานคร โดยมี นางสาวสุกัญญา ถมยา ผู้เชี่ยวชาญด้านตรวจและประเมินผล เข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการดังกล่าวด้วย ณ ห้องรัชวิภา ชั้น 2 อาคารธารทิพย์ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร โดย รศ.ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร กล่าวว่า “อาสาสมัครแรงงานจะปฏิบัติภารกิจช่วยเหลืองานกระทรวงแรงงานในด้านต่างๆ ให้บรรลุผลสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี จำเป็นต้องมีความรู้ในภารกิจของกระทรวงแรงงานและสามารถเป็นกลไกสำคัญที่ขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงแรงงานลงสู่ประชาชนในพื้นที่ชุมชนได้อย่างทั่วถึง จึงมีความคาดหวังว่าอาสาสมัครแรงงานจะนำความรู้ และประสบการณ์ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างอาสาสมัครแรงงานกรุงเทพมหานครในระดับผู้ประสานงานของเขตพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้าที่ของทุกกรมและสำนักงานประกันสังคมในระดับพื้นที่ ในครั้งนี้

ไปขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงแรงงานให้เกิดประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน และชุมชนได้อย่างแท้จริงต่อไป

นอกจากนี้กระทรวงแรงงานได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน กรุงเทพมหานคร เพื่อให้หน่วยงานที่รับผิดชอบและเกี่ยวข้องกับงานอาสาสมัครแรงงานนำผลจากการสัมมนาในครั้งนี้ ไปพัฒนาภาพรวมของงานอาสาสมัครแรงงานร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน กรุงเทพมหานคร เพื่อวางแผนการปฏิบัติงาน และบูรณาการภารกิจด้านแรงงานร่วมกัน และให้เกิดการขับเคลื่อนงานอาสาสมัครแรงงานของกรุงเทพมหานครเป็นรูปธรรม ช่วยให้แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และมีความมั่นคงในการทำงาน บรรลุตามพันธกิจของกระทรวงที่ได้กำหนดไว้ประกอบกับความตั้งใจที่ทุกท่านได้เข้ามาสัมมนาในวันนี้ จะทำให้ทุกท่านได้รับทราบภารกิจของ 5 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน และแนวทางที่จะมอบหมายให้อาสาสมัครแรงงานกรุงเทพมหานครดำเนินการ ในการนำบริการด้านแรงงานลงสู่ประชาชนในพื้นที่ การให้ข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ประสานความต้องการการให้บริการแรงงานด้านต่างๆ ส่งเสริมและป้องกันแก้ไขปัญหาแรงงานในระดับพื้นที่ และจัดเก็บข้อมูลด้านแรงงาน เพื่อให้อาสาสมัครแรงงานกรุงเทพมหานครปฏิบัติงานตามพันธกิจของกระทรวงแรงงานอย่างมีประสิทธิผล มีการสื่อสารเพื่อสร้างการรับรู้ให้ประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเอง และงานอาสาสมัครแรงงานต่อไปในอนาคต”

สุดท้าย รศ.ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร ยังได้กล่าวขอบคุณและชื่นชมในความเสียสละของอาสาสมัครแรงงานกรุงเทพมหานคร ที่มุ่งมั่นตั้งใจทำงานให้กับกระทรวงแรงงานแม้จะไม่ได้รับเงินค่าตอบแทน

โครงการดังกล่าว มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 351 คน ประกอบด้วย อาสาสมัครแรงงานกรุงเทพมหานครในระดับประธานเขตพื้นที่ ผู้ประสานงานของเขตพื้นที่ ประธานเครือข่ายแท็กซี่กรุงเทพมหานคร ผู้ประสานงานเครือข่ายแท็กซี่และผู้ประสานงานของเขตพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร จำนวน 69 คน เจ้าหน้าที่ของทุกกรมในสังกัดกระทรวงแรงงานระดับพื้นที่ จำนวน 200 คน วิทยากร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และผู้สังเกตการณ์ จำนวน 82 คน

บทความแนะนำ