เร็วๆนี้นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการกำกับดูแลประกอบกิจการน้ำบาดาล

วันที่ 13 ก.ค. 2563 เวลา 14:13 น.
เร็วๆนี้นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการกำกับดูแลประกอบกิจการน้ำบาดาล
ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีนายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่จากกรมทรัพยากรน้ำบาดาล และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดให้การต้อนรับ

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบนโยบายการกำกับดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาลและมอบคู่มือการติดตามหนี้ค่าใช้น้ำบาดาลและค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการจัดเก็บค่าใช้น้ำบาดาลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยให้ ทสจ. ทำหน้าที่รับฟังปัญหาการขาดแคลนน้ำของประชาชนหรือสถานประกอบการในพื้นที่จังหวัด และประสานกับสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 1-12 ในการตรวจสอบศักยภาพน้ำบาดาลในพื้นที่ เพื่อกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน รวมถึงให้ ทสจ. เร่งรัดการจัดเก็บค่าน้ำบาดาลสำหรับการออกใบอนุญาตเจาะและใช้น้ำบาดาล โดยต้องออกใบอนุญาตเจาะและใช้น้ำบาดาลด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ กำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์และมีการจัดลำดับการยื่นคำขอ ก่อน-หลัง นอกจากนี้ ให้สร้างแรงจูใจในการทำงานให้แก่เจ้าหน้าที่ และสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนโดยให้ปฏิบัติตนด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตน โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด (ทสจ.) 76 จังหวัด ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 1-12 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

บทความแนะนำ