สำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) เดินหน้าขับเคลื่อนการต่อต้านการทุจริต และสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชน

วันที่ 13 ก.ค. 2563 เวลา 14:06 น.
สำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) เดินหน้าขับเคลื่อนการต่อต้านการทุจริต และสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชน
เร็วนี้ นายเขมทัตต์ พลเดช กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.อสมท และ นายวรวิทย์ สุขบุญ เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ร่วมกันลงนามใน “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระหว่าง บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) กับ สำนักงาน ป.ป.ช.” ณ ห้องประชุม 601 อาคารอำนวยการ 1 บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) กรุงเทพฯ

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ และเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้องค์กรสื่อของรัฐประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ หรือ Integrity and Transparency Assessment (ITA) เพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐทั่วประเทศ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพมีความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น ตลอดจนเพื่อประสานความร่วมมือในการพัฒนาส่งเสริมให้บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) เป็นองค์กรคุณธรรม มีความโปร่งใส และร่วมกันแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันอย่างยั่งยืน