พก. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนฯ ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

วันที่ 13 ก.ค. 2563 เวลา 13:58 น.
พก. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนฯ ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
พก. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนฯ ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ หวังให้มีการขับเคลื่อนทั้งองค์กร ในการส่งเสริมจิตสำนึกและมีส่วนร่วมของบุคลากรตามหลักธรรมาภิบาล

วันนี้ (9 ก.ค. 63) นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 - 10 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องนพวงศ์1 ชั้น 2 โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร

นางธนาภรณ์ กล่าวว่า กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ได้ตระหนักถึงผลกระทบของปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในสังคมไทย ก่อให้เกิดความเสียหายต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาที่เกิดขึ้นในหน่วยงานราชการ จึงมีความมุ่งมั่นผลักดันสร้างเกียรติภูมิในการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ รวมถึงการส่งเสริมการปลูกจิตสำนึกและมีส่วนร่วมของบุคลากรในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตและมุ่งมั่นปฏิบัติงานตามภารกิจด้วยหลักธรรมาภิบาล จึงได้จัดการประชุมดังกล่าวขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ให้บุคลากรในสังกัด พก. มีส่วนร่วมและเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการและกลไกการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบในองค์กร โดยจัดทำแผนยุทธศาสตร์การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564 ที่มีประสิทธิภาพ มาใช้เป็นเครื่องมือและกลไกในการต่อต้านการทุจริตภายใต้การมีส่วนร่วมของบุคลากร พก. โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วิมล ชอบชื่นชม วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และเป็นผู้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และนายภูมิวัฒน์ รัตนผล ผู้เชี่ยวชาญด้านการไต่สวนและกฎหมาย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) มาบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม

อย่างไรก็ตาม หวังว่าผู้เข้าร่วมประชุมฯ จะนำความรู้ ความเข้าใจ ที่ได้รับไปปรับใช้กับภารกิจในความรับผิดชอบของแต่ละส่วนงาน ตามมาตรการกลไกการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในองค์กร เรื่องการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมและกฎหมายสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 จากผู้เชี่ยวชาญด้านการไต่สวนและกฎหมาย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  นอกจากนั้นยังได้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ

บทความแนะนำ