นายธนากร ดอนเหนือ รองเลขาธิการ กศน. และคณะ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานจัดทำสื่อวีดิทัศน์รายวิชาบังคับ

วันที่ 07 ก.ค. 2563 เวลา 19:56 น.
นายธนากร ดอนเหนือ รองเลขาธิการ กศน. และคณะ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานจัดทำสื่อวีดิทัศน์รายวิชาบังคับ
นายธนากร ดอนเหนือ รองเลขาธิการ กศน. และคณะ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานจัดทำสื่อวีดิทัศน์รายวิชาบังคับ ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และการจัดทำสื่อวีดิทัศน์หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง ด้านอาชีพ

รวมทั้งตรวจราชการในโอกาสวันเปิดเทอมวันแรก ภายใต้มาตรการการป้องกันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ณ สถาบัน กศน.ภาคกลาง กศน.ตำบลบ้านฆ้อง อำเภอโพธาราม และห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี