ประกาศขยายระยะเวลาการรับสมัครผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

วันที่ 29 มิ.ย. 2563 เวลา 13:23 น.
ประกาศขยายระยะเวลาการรับสมัครผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
ด้วยคณะกรรมการคัดเลือกผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (คณะกรรมการคัดเลือกฯ) มีความประสงค์จะขยายระยะเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ผู้ว่าการ ธปท.)

ตามประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ เรื่อง ขยายระยะเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้ว่าการ ธปท. ประกาศ ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2563 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนใจสมัครมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้

1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร มีสัญชาติไทย มีอายุไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ในวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเสนอชื่อเพื่อทรงแต่งตั้ง มีความรู้ความสามารถ และความเชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์ หรือด้านการเงินการธนาคาร รวมทั้งมีความรู้ความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ์ด้านอื่นอันจะเป็นประโยชน์ต่อการทำหน้าที่ผู้ว่าการ ธปท. สามารถทำงานให้แก่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้เต็มเวลา สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาที่ สำนักงาน ก.พ. รับรอง และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้ว่าการ ธปท. ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2563

2. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร

2.1 มีความรู้ความเข้าใจด้านเศรษฐกิจมหภาคของประเทศ และภาวะเศรษฐกิจการเงินของโลกเป็นอย่างดี

2.2 มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องนโยบายการเงิน นโยบายการกำกับดูแลสถาบันการเงิน และนโยบายเกี่ยวกับระบบการชำระเงินเป็นอย่างดี

2.3 มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการบริหารจัดการองค์กรตามกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้

  • 2.3.1 ในกรณีที่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารส่วนราชการต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่ารองอธิบดี หรือเทียบเท่า
  • 2.3.2 ในกรณีที่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารองค์กรเอกชนต้องเป็นองค์กรที่มีขนาดของสินทรัพย์ไม่ต่ำกว่า 15,000 ล้านบาท โดยต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าหนึ่งระดับถัดจากผู้บริหารสูงสุดขององค์กรนั้นในช่วงที่ดำรงตำแหน่ง
  • 2.3.3 ในกรณีที่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ ต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าหนึ่งระดับถัดจากผู้บริหารสูงสุดขององค์กร

3. การรับสมัคร

ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นยื่นใบสมัครแทนได้ พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครตามที่คณะกรรมการคัดเลือกฯ กำหนด โดยปิดผนึกและจ่าหน้าซองถึงประธานกรรมการคัดเลือกผู้ว่าการ ธปท. ส่งใบสมัครได้ที่สำนักนโยบายระบบการเงินและสถาบันการเงิน ชั้น 2 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ 10400 ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน – 10 กรกฎาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ

4. เอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัคร

4.1 ใบสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้ว่าการ ธปท. (ตามแบบที่คณะกรรมการคัดเลือกฯ กำหนด)

4.2 เอกสารแสดงแนวคิดการบริหารจัดการ ธปท. และวิสัยทัศน์ด้านเศรษฐกิจมหภาคของประเทศและเศรษฐกิจการเงินโลก นโยบายการเงิน นโยบายการกำกับดูแลสถาบันการเงิน และนโยบายเกี่ยวกับระบบการชำระเงิน

ทั้งนี้ สามารถเรียกดูประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ และใบสมัครฯ ได้ที่ : http://www.mof.go.th , http://www.fpo.go.th และ http://www.bot.or.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักนโยบายระบบการเงินและสถาบันการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง หมายเลขโทรศัพท์ 0-2273-9020 ต่อ 3209 หรือ 3238