The Forestias by MQDC ทุ่มงบ 25 ล้าน เปิดโครงการ 'Forest for Life สร้างป่าสร้างชีวิต'

วันที่ 15 พ.ค. 2563 เวลา 18:30 น.
The Forestias by MQDC ทุ่มงบ 25 ล้าน เปิดโครงการ 'Forest for Life สร้างป่าสร้างชีวิต'
The Forestias by MQDC ทุ่มงบ 25 ล้าน เปิดโครงการ 'Forest for Life สร้างป่าสร้างชีวิต' มอบเงินช่วยผู้ประสบปัญหาโควิด 1,000 ครอบครัว ครอบครัวละ 15,000 บาท เพื่อให้ช่วยดูแลกล้าไม้ 1.2 ล้านต้นในระยะเวลา3เดือน โดยมีกรมป่าไม้ให้ความรู้และเชื่อมโยงเครือข่ายชุมชนเพาะกล้า

โครงการ The Forestias by MQDC เป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่มีแนวคิดในการสร้างเมืองคู่ป่า ได้เล็งเห็นโอกาสในการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจจากสถานการณ์โควิด  จึงได้ร่วมประสานกับชุมชนผ่านมูลนิธิพุทธรักษา และเครือข่ายผู้ให้ The Givers Network 

โดยได้รับการสนับสนุนจากกรมป่าไม้ทำหน้าที่ให้ความรู้วิชาการ แนะนำเครือข่ายชุมชนเพาะกล้าจำหน่าย โดยจะเปิดตัวโครงการนำร่องแห่งแรกที่ วัดทุ่งเหียง จังหวัดชลบุรี