มูลนิธิมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเพื่อสังคม ร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บริจาคเงินช่วยเหลือโรงพยาบาล 7 แห่ง

วันที่ 03 เม.ย. 2563 เวลา 20:22 น.
มูลนิธิมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเพื่อสังคม ร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บริจาคเงินช่วยเหลือโรงพยาบาล 7 แห่ง
มูลนิธิมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเพื่อสังคม ร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บริจาคเงินช่วยเหลือโรงพยาบาล 7 แห่ง เพื่อเป็นเงินสนับสนุนสู้ภัยกับโรคไวรัส COVID-19 ได้แก่

1.โรงพยาบาลศูนย์ยะลา 200,000 บาท

2.โรงพยาบาลปัตตานี 200,000 บาท

3.โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ 200,000 บาท

4.ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี คณะแพทย์ศาสตร์ มศว 200,000 บาท

5.ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุชลประทาน มศว 200,000 บาท

6.โรงพยาบาลราชวิถี 100,000 บาท

7.โรงพยาบาลบำราศนราดูร 100,000 บาท