บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) มีมติให้เลื่อนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

วันที่ 03 เม.ย. 2563 เวลา 13:04 น.
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) มีมติให้เลื่อนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าคณะกรรมการ บริษัทฯ ในการประชุม นัดพิศษครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563

ได้มีมติให้เลื่อนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ที่จะจัดในวันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2563 และอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2562 ให้กับผู้ถือหุ้น เพื่อไม่ให้ กระทบต่อสิทธิผู้ถือหุ้นในการรับเงินปันผลตามเดิม โดยการเลื่อนประชุมนี้เป็นการพิจารณาให้ความร่วมมือต่อนโยบายรัฐในช่วง สถานการณ์ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในการจำกัดการเข้า ร่วมชุมนุมเพื่อไม่ให้การแพร่ระบาดขยายไปในวงกว้างและเป็นการรับผิดชอบต่อสังค โดยรวม