MEA ชี้แจงกรณีความเข้าใจผิดต่อสิทธิ์ผู้ขอคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า

วันที่ 26 มี.ค. 2563 เวลา 11:20 น.
MEA ชี้แจงกรณีความเข้าใจผิดต่อสิทธิ์ผู้ขอคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า
การไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA ขอชี้แจงกรณีมีการส่งต่อข้อมูลเรื่อง ผู้ขอคืนหลักประกันการใช้ไฟฟ้า จะถูกตัดสิทธิ์ต่างๆ เช่น ไม่สามารถค้างชำระค่าไฟฟ้าได้ รวมถึงประชาชนต้องเสียค่าซ่อมแซมเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าเองหากเกิดชำรุดเสียหาย โดย MEA ขอชี้แจงว่า ผู้ขอคืนหลักประกันการใช้ไฟฟ้าไปแล้วจะยังได้รับบริการต่างๆ จาก MEA ดังเดิม

ทั้งนี้ เงินประกันการใช้ไฟฟ้า คือ หลักประกันสำหรับกรณีที่ผู้ใช้ไฟฟ้าค้างชำระค่าไฟฟ้าเกินระยะเวลาที่ MEA กำหนดเมื่อดำเนินการขอคืนแล้วจะไม่ส่งผลต่อการทำธุรกรรมใดๆ ในด้านระบบไฟฟ้าของบุคคลผู้ขอคืนเงินประกัน ดังนั้นในกรณีที่ผู้ใช้ไฟฟ้าไม่ชำระค่าไฟฟ้าตามกำหนด MEA จะยังมีกระบวนการแจ้งเตือน และงดจ่ายไฟฟ้าตามระเบียบMEA ดังเดิม ขณะเดียวกัน ในกรณี เครื่องวัดชำรุด หรือหมดอายุการใช้งาน MEA จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนใหม่ โดยไม่มีการเรียกเก็บจากผู้ใช้ไฟฟ้า

นายจาตุรงค์ สุริยาศศิน ผู้ช่วยผู้ว่าการฯ ในฐานะโฆษก MEA มาไขข้อข้องใจที่นี่ที่เดียว

https://youtu.be/Fql345m_AsQ