พช.ติวเข้มบุคลากรขับเคลื่อนการใช้เงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

วันที่ 08 ก.พ. 2563 เวลา 15:59 น.
พช.ติวเข้มบุคลากรขับเคลื่อนการใช้เงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
พช.ตีปี๊บการใช้เงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้เกิดประโยชน์สูงสุด กู้ไปประกอบอาชีพเพิ่มรายได้ให้ครอบครัว ตั้งเป้าเพิ่มสมาชิกเป็น 15 ล้านราย

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ( พช.) มอบหมายให้ นายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2563 โดยมี นางสาวปิยธิดา นิยม ผู้อำนวยการสำนักงานการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย นางวรรณา ลิ่มพานิชย์ รักษาการในตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนเชี่ยวชาญ ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน นายดำรง ใจยศ นักพัฒนาสังคำชำนาญการพิเศษ ผู้แทนผู้อำนวยการกองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

นางพัชรินทร์ พานำมา ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาศักยภาพกองทุน และผู้ทรงคุณวุฒิ อกส.กทม. ข้าราชการ พนักงานกองทุนฯ ผู้เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ การพิจารณาโครงการที่สมาชิกขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร ประเภททุนหมุนเวียน จำนวน 26 โครงการ ผ่านการพิจารณา 26 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 4,881,000 บาท และประเภทเงินทุนให้เปล่า (อุดหนุน) จำนวน 1 โครงการ เป็นเงิน 200,000 บาท

นายโชคชัยได้มอบนโยบาย ประกอบด้วย 1. เมื่อมีการจัดอบรมโครงการให้กับสตรีในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้ว หลังจากจบโครงการให้นักวิชาการลงไปติดตามกลุ่มเป้าหมายที่เข้าอบรม ว่าสมาชิกได้รับความรู้ และความเข้าใจ สามารถนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในอาชีพอย่างไรบ้าง 2. ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์การรับสมัครสมาชิกให้สตรีที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร สตรีที่อยู่ในสถานศึกษา โรงเรียน ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับกองทุนฯ ได้รู้จักองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมากขึ้นโดยผลที่คาดว่าจะได้รับ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร ควรเพิ่มจำนวนสมาชิกให้ได้ 15 ล้านคน ขึ้นไป

บทความแนะนำ