โครงการเผยแพร่ความรู้เรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” รุ่นที่ 2

วันที่ 07 ก.พ. 2563 เวลา 16:23 น.
โครงการเผยแพร่ความรู้เรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” รุ่นที่ 2
โครงการเผยแพร่ความรู้เรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” รุ่นที่ 2

นายปิยกร อภิบาลศรี ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ภาษีสรรพสามิต เป็นประธานเปิดโครงการเผยแพร่ความรู้เรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” รุ่นที่ 2 ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรจิตอาสา 904 โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ 3/2562 “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์” เป็นวิทยากรเผยแพร่ความรู้โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ อาคารหอประชุมกรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563