คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี รับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 โดยรับสมัครทั้งผู้ที่จบ ปวช. และ ม.6

วันที่ 26 ธ.ค. 2562 เวลา 17:51 น.
คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี รับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 โดยรับสมัครทั้งผู้ที่จบ ปวช. และ ม.6
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เปิดรับนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2563 โดยผู้ที่จบวุฒิ ปวช.  กำหนดการรับสมัครแบบสอบตรงตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 16 ก.พ. 63 สำหรับผู้ที่จบ ม.6 เปิดรับสมัคร TCAS 2 แบบโควต้า ระหว่างวันที่ 6 ก.พ. – 23 มี.ค. 63

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นาถรพี ชัยมงคล คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี เปิดเผยถึงการรับนักศึกษาใหม่ หลักสูตรปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 ว่า หลักสูตรปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี แบ่งเป็นหลักสูตรภาษาไทย ประกอบด้วย 8 สาขาวิชา ได้แก่ การตลาด การจัดการ การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ การเงิน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน การบัญชี และเศรษฐศาสตร์ และหลักสูตรนานาชาติ 3 สาขาวิชา ได้แก่ International Business Administration, Marketing และ Logistics And Supply Chain Management โดยรับสมัครทั้งผู้ที่จบการศึกษาระดับ ปวช. ปวส. และ ม.6

“สำหรับผู้ที่จบ ปวช. ในขณะนี้เป็นการรับสมัครแบบสอบตรง โดยรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 16 ก.พ. 63 ส่วนผู้ที่จบ ม.6 กำหนดรับสมัคร TCAS 2 แบบโควต้า ระหว่างวันที่ 6 ก.พ. – 23 มี.ค. 63 โดยคาดว่าในปีการศึกษา 2563 จะมีผู้สมัครไม่น้อยกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี เปิดการเรียนการสอนมาแล้วกว่า 44 ปี บัณฑิตที่จบการศึกษาและได้ไปทำงานในองค์กรต่างๆ ล้วนเป็นที่ยอมรับด้านความรู้ ความสามารถ โดยหลักสูตรได้ถูกปรับปรุงอยู่เสมอเพื่อให้ทันกับสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยเฉพาะในปัจจุบันที่ต้องเผชิญกับ Digital Disruption”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นาถรพี กล่าวต่อไปว่า คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความพร้อมที่จะทำงานกับทุกองค์กรได้ทันทีที่จบการศึกษา การจัดทำหลักสูตรของคณะบริหารธุรกิจจึงมุ่งเน้นการปฏิบัติ 60% ทฤษฎี 40% โดยได้มีการสร้างห้องปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติเสมือนจริง ดังนี้

ห้องปฏิบัติการหลักทรัพย์ เป็นห้องปฏิบัติการแบบ Real Time ที่ใช้วิเคราะห์หลักทรัพย์เพื่อการตัดสินใจในการลงทุน พร้อมโปรแกรม Bisnews ที่ใช้วิเคราะห์หุ้นเพื่อลดความเสี่ยงในการลงทุน ห้องปฏิบัติการหลักทรัพย์ใช้เรียนในวิชาหลักการลงทุนและวิเคราะห์หลักทรัพย์ เพื่อให้นักศึกษามีสมรรถนะในการซื้อขายหลักทรัพย์ และวิเคราะห์หลักทรัพย์ ฝึกทักษะในการแนะนำบุคคลอื่นที่ต้องการลงทุน ซึ่งจะต้องเรียนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ นอกจากนี้ยังใช้เพื่อการฝึกอบรมบุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ

ห้องปฏิบัติการโปรแกรม SAP เป็นห้องที่นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจทุกสาขาต้องใช้ เนื่องจากโปรแกรม SAP เป็นโปรแกรมการใช้งานที่แพร่หลายทั่วโลก ซึ่งมีอยู่หลายโมดุล (Module) ที่สอดประสานกัน ได้แก่ โปรแกรมเกี่ยวกับการบันทึกการขายและการให้บริการ โปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมสินค้าคงคลัง การสั่งซื้อสินค้า โปรแกรมเกี่ยวกับการบันทึกตัวเลขทางบัญชี การทำงบประมาณ รายงานการเงินต่างๆ และโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับรายงานต่างๆ ในการดำเนินงาน ตลอดจนข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์และการตัดสินใจทางธุรกิจ

ห้องปฏิบัติการโลจิสติกส์ คณะบริหารธุรกิจได้ให้ความสำคัญกับการปรับหลักสูตรโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ให้มีความทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก และยังเน้นการใช้ E-Logistics ในยุคการค้าปัจจุบัน มีอาจารย์ที่จบทางด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนโดยตรง ตลอดจนอาจารย์ผู้มีประสบการณ์ด้านระบบโลจิสติกส์ พร้อมห้องปฏิบัติการโลจิสติกส์ หรือห้อง Simulation ที่ใช้โปรแกรม Arena เพื่อใช้จำลองสถานการณ์การแก้ปัญหา โปรแกรม GIS, Microsoft Excel Solver เพื่อให้นักศึกษาฝึกวางแผนในการขนส่ง หรือบริหารค่าใช้จ่ายได้ เป็นต้น

ห้องปฏิบัติการภาษา ปัจจุบันนักศึกษาที่จบการศึกษาออกไปอาจจะต้องไปทำงานกับบริษัทข้ามชาติ หรือบริษัทที่เป็นรูปแบบการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ เรื่องของภาษาต่างประเทศจึงมีความจำเป็นสำหรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ห้องปฏิบัติการภาษาจะช่วยให้การเรียนการสอนภาษาต่างประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ห้องเรียน Smart Classroom เป็นห้องเรียนที่ทันสมัยเพื่อการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ มีจอ Touch Screen และเชื่อมโยงด้วยโปรแกรม Smart Notebook เพื่อใช้จัดการไฟล์ต่างๆ ในการนำเสนอ สามารถทำเป็น Interactive ให้นักศึกษามีส่วนร่วมได้ด้วย นอกจากนี้ยังมีกล้องวิดีโอที่บันทึกการสอนของอาจารย์ รวมถึงการบันทึกไฟล์เอกสารที่ใช้ในการเรียนการสอน นักศึกษาที่พลาดไม่ได้เข้าชั้นเรียน หรือนักศึกษาที่ต้องการทบทวนเนื้อหาก็สามารถเปิดไฟล์วิดีโอและไฟล์เอกสารเพื่อเรียนหรือทบทวนใหม่ได้

“คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี มีพันธมิตรสถาบันการศึกษาที่ได้ทำข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อโครงการสหกิจศึกษา และการฝึกประสบการณ์ในต่างประเทศอยู่ทั่วโลก อาทิ สาธารณรัฐประชาชนจีน  ญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์ ไต้หวัน เยอรมนี นิวซีแลนด์ ฯลฯ พร้อมมอบทุนสหกิจศึกษาให้แก่นักศึกษาที่ไปฝึกสหกิจศึกษาต่างประเทศ ทุนละ 50,000 บาท และยังมีทุนให้นักศึกษาเพื่อฝึกประสบการณ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม ทุนละ 30,000 บาท อีกด้วย” คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี กล่าวในตอนท้าย

สำหรับผู้ที่สนใจสมัครหลักสูตรปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2549 3241, 0 2549 3243 หรือ www.bus.rmutt.ac.th หลักสูตรนานาชาติ โทร. 0 2549 4849 หรือ www.bus.rmutt.ac.th/inter_web และสมัครทางเว็บไซต์ www.oreg.rmutt.ac.th