พช.จับมือมูลนิธิรักษ์ดินรักษ์น้ำปั้นโครงการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

วันที่ 23 ธ.ค. 2562 เวลา 18:21 น.
พช.จับมือมูลนิธิรักษ์ดินรักษ์น้ำปั้นโครงการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน
กรมการพัฒนาชุมชนผนึกกำลัง มูลนิธิรักษ์ดินรักษ์น้ำร่วมขับเคลื่อน“โครงการสืบสานศาสตร์พระราชาน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่วิถีชีวิต” เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 23 ธ.ค.นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน(พช.) กระทรวงมหาดไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ นางสัณหจุฑา จิราธิวัฒน์ ประธานมูลนิธิรักษ์ดินรักษ์น้ำ (Earth Safe Foundation) เพื่อขับเคลื่อน “โครงการสืบสานศาสตร์พระราชาน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่วิถีชีวิต” โดยมี นายประชา เตรัตน์ คณะทำงานรมว.มหาดไทย และนางปราณี รัตนประยูร หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน ณ อิมแพค เมืองทองธานี

นายสุทธิพงษ์ กล่าวว่า กรมการพัฒนาชุมชน ดำเนินงานด้านการพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีเป้าหมายให้ประชาชน ได้รับการพัฒนาอาชีพและมีรายได้ เศรษฐกิจครัวเรือนมีความมั่นคง ประชาชนใช้ชีวิต อยู่ในชุมชนอย่างมีความสุข สอดคล้องกับนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินรัฐบาลและกรมฯ กำหนดให้การพัฒนาอาชีพครัวเรือนเป็น 1 ในปัจจัยขับเคลื่อนภารกิจสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน มุ่งผลตามวิสัยทัศน์กรม คือ “เศรษฐกิจฐานรากมีความมั่นคง ชุมชนพึ่งตนเองได้”

นอกจากนี้ กรมฯยังส่งเสริมให้คนในชุมชนตระหนักถึงความสำคัญบนพื้นฐานชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนมีความรู้และทักษะในการวิเคราะห์อาชีพเพื่อเชื่อมโยงการตลาดของชุมชนได้ ก่อให้เกิดการยกระดับเศรษฐกิจฐานราก คือรายได้ทำให้ประชาชนในชุมชน มีรายได้เพิ่มขึ้น มีความมั่นคงและยั่งยืน

ทั้งนี้ มีแนวทางการพัฒนาที่สำคัญแบ่งเป็น 2 ระดับ คือ 1.ระดับครัวเรือน : ภายในปีงบประมาณ 2563 กรมฯ จะส่งเสริมให้ 70% ของทุกครัวเรือนปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้ ดูแลรักษาความสะอาดของบ้าน บริหารจัดการขยะในครัวเรือนเพื่อช่วยลดโลกร้อน และ 2.ระดับอาชีพ : การผลักดันให้อย่างน้อย 1 ครอบครัวใน 1 หมู่บ้าน น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาปรับใช้ในการทำมาหาเลี้ยงชีพภายใต้รูปแบบ “โคกหนองนาโมเดล” อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเป็นต้นแบบและเป็นศูนย์เรียนรู้ให้กับเพื่อนบ้านต่อไป

ทั้งนี้ กรมฯได้มีข้อตกลงร่วมกันกับมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ มาบเอื้อง ในการพัฒนาให้ความรู้ และจัดทำศูนย์เรียนรู้ให้กระจายไปในทุกภูมิภาคของประเทศไทย ซึ่งจะดำเนินการในศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน ของกรมฯ ทั้ง 11 ศูนย์ ที่ศูนย์ฝึกอาชีพของกรมฯ จำนวน 6 ศูนย์ และที่สถาบันการพัฒนาชุมชน อีก 1 แห่ง รวมเป็น “18 ศูนย์เรียนรู้โคกหนองนาโมเดล” ภายในเดือนก.ย.2563

อย่างไรก็ตาม กรมฯ และ มูลนิธิรักษ์ดินรักษ์น้ำ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อน “โครงการสืบสานศาสตร์พระราชาน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่วิถีชีวิต” การสร้างความร่วมมือดังกล่าวเพื่อพัฒนาครัวเรือน/ชุมชน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน และเป็นตัวอย่างความสำเร็จต้นแบบให้กับชุมชนและสังคม โดยมีเป้าหมายต้นแบบการพัฒนาจำนวน 228 หมู่บ้าน