ข่าวดี!พช.เปิดสอบบรรจุขรก.ลงปฎิบัติหน้าที่ในจังหวัดชายแดนใต้

วันที่ 06 ธ.ค. 2562 เวลา 13:33 น.
ข่าวดี!พช.เปิดสอบบรรจุขรก.ลงปฎิบัติหน้าที่ในจังหวัดชายแดนใต้
กรมการพัฒนาชุมชน เปิดสอบบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ทำงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 70 อัตรา

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2562 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน(พช.)กระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า กรมการพัฒนาชุมชน จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงานพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งมีอัตราว่าง 70 อัตรา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานในพื้นที่ จ.นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สตูล และ สงขลา เฉพาะพื้นที่อ.เทพา อ.สะบ้าย้อย อ.นาทวี และอ.จะนะ ในอัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650 บาท

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทาง เว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่กรมการพัฒนาชุมชน www.personnel.cdd.go.th หัวข้อการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน หรือ ที่เว็บไซต์ http://cdd.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 17 ธ.ค. 2562 ถึงวันที่ 9 ม.ค. 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องกรอกข้อความในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน และพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินเพื่อนำไปชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ ได้ตั้งแต่วันที่ 17 ธ.ค. 2562 ถึงวันที่ 10 ม.ค.2563 ได้ 3 ช่องทางคือ 1. เคาน์เตอร์  ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ 2. เครื่อง ATM ของ ธนาคารกรุงไทย และ 3. ระบบ Internet Banking (KTB netbank / Krungthai NEXT) แล้วเลือก Company Code "9183" เมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแล้ว ผู้สมัครจะได้รับเลขประจำตัวสอบ โดยจะกำหนดเลขประจำตัวสอบตามลำดับของการชำระเงินค่าธรรมเนียม และสามารถเข้าตรวจสอบสถานะของการชำระเงินได้ภายหลังการชำระเงินที่เว็บไซต์ http://cdd.thaijobjob.com โดยเลือกหัวข้อ "ตรวจสถานะการสมัครสอบ"

นายสุทธิพงษ์ กล่าวว่า ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง โดยต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือวันที่ 9 ม.ค.2563 และสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือหลักสูตรอนุปริญญาของสถานศึกษาใด ก็จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์ ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชน จะมีการประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการสอบให้ทราบ ภายในวันที่ 31 ม.ค.2563 ทางเว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่ กรมการพัฒนาชุมชน www.personnel.cdd.go.th หรือ http://cdd.thaijobjob.com

สำหรับ หลักสูตรและวิธีการสอบจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ใช้วิธีการสอบข้อเขียน ข้อสอบเป็นแบบปรนัยจำนวน 100 ข้อ และการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง ทดสอบโดยวิธีการสัมภาษณ์ โดย กรมฯ จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งก่อน และเมื่อสอบผ่านแล้ว จึงจะมีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งต่อไป ซึ่งผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สอบแข่งขันได้ จะต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนการวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 และสอบได้คะแนนการวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

นายสุทธิพงษ์ กล่าวว่า การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขัน กรมการพัฒนาชุมชน จะประกาศ โดยเรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวมของการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง และการสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งสูงสุดลงมาตามลำดับ ซึ่งจะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสอบแข่งขันในตำแหน่งเดียวกันนี้อีก และได้ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งนี้จะเป็นอันยกเลิก

“ขอย้ำว่าอย่าได้หลงเชื่อผู้ที่แอบอ้างว่า สามารถช่วยเหลือผู้ที่จะสมัครสอบให้สามารถเป็นผู้ที่สอบได้ โดยวิธีการต่างๆ เช่น กล่าวอ้างว่ารู้จักข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่สามารถช่วยผู้สมัครสอบให้สอบได้ หรือรู้จักข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่สามารถช่วยผู้สมัครสอบให้สอบได้ หรือสามารถส่งสัญญานโดยใช้อุปกรณ์ต่างๆ หรือช่วยผู้เข้าสอบในขณะสอบให้ทำข้อสอบได้ เพราะกรมการพัฒนาชุมชนจะดำเนินการสอบแข่งขันตามระเบียบขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ เพื่อให้การสอบเป็นไปด้วย ความบริสุทธิ์ ยุติธรรม ได้คนดี มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม อย่างแท้จริงมาปฏิบัติงาน”นายสุทธิพงษ์กล่าว

อย่างไรก็ตาม หากพบเห็นหรือทราบพฤติการณ์การแอบอ้าง ขอให้แจ้งมาที่กรมการพัฒนาชุมชน หมายเลขโทรศัพท์ 06-3265-5788 หรือ 08-9177-4741 หรือที่เว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่ กรมการพัฒนาชุมชน www.personnel.cdd.go.th โดยกรมการพัฒนาชุมชนจะดำเนินการทางกฎหมายอย่างเคร่งครัด และดำเนินการทางวินัย (กรณีเป็นข้าราชการ)ต่อผู้แอบอ้างนั้น