ผู้ถือหน่วยทรัสต์ CPNREIT อนุมัติเข้าลงทุนเพิ่มเติมครั้งใหม่

วันที่ 28 พ.ย. 2562 เวลา 16:15 น.
ผู้ถือหน่วยทรัสต์ CPNREIT อนุมัติเข้าลงทุนเพิ่มเติมครั้งใหม่
นางอวยพร ฟูตระกูล (กลาง) ประธานกรรมการ นายพงศกร เที่ยงธรรม (ที่ 4 จากขวา) กรรมการอิสระ น.ส.นภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ (ที่ 3 จากขวา) กรรมการ น.ส.พิรินี พริ้งศุลกะ (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท์ ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ น.ส.อัศวิณี ศรีสมบูรณานนท์ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการอาวุโสวาณิชธนกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์

นางวันทนา เพชรฤกษ์วงศ์ (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน พร้อมด้วยนางนิสาภรณ์ ฤกษ์อร่าม (ที่ 2 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ น.ส.สุมาลี ตันตยาภรณ์ (ขวาสุด) ผู้อำนวยการ บริษัท แอดไวเซอรี่ พลัส ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ และนางทิพาพรรณ ภัทรวิกรม (ซ้ายสุด) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ และโครงสร้างพื้นฐาน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ ในฐานะทรัสตี จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 1/2562

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (CPNREIT) เข้าลงทุนเพิ่มเติมในสิทธิการเช่าทรัพย์สิน 7 โครงการ มูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 55,990 ล้านบาท ประกอบด้วย การลงทุนทรัพย์สินกลุ่มที่ 1 จาก บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือ CPN และ/หรือบริษัทย่อย รวม 5 โครงการ มูลค่าลงทุนรวมไม่เกิน 48,560 ล้านบาท และเข้าลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินกลุ่มที่ 2 จำนวน 2 โครงการ มูลค่าลงทุนรวมไม่เกิน 7,430 ล้านบาท โดยการรับโอนสิทธิการเช่าจากทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อาคารสำนักงานจีแลนด์ (GLANDRT)

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต