หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เปิดรับสมัครสอบเข้าทำหน้าที่ทหาร เป็นการชั่วคราว 243 อัตรา

วันที่ 21 พ.ย. 2562 เวลา 21:53 น.
หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เปิดรับสมัครสอบเข้าทำหน้าที่ทหาร เป็นการชั่วคราว 243 อัตรา
 

กองทัพบก มีความประสงค์จะรับสมัครสอบกำลังพลสำรอง เข้าทำหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราว ประเภทนายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวน แบบทำสัญญาจ้างไม่เกิน 4 ปี เพื่อบรรจุลงในตำแหน่งครูฝึก ครูวิชา ผู้ช่วยครูฝึก ผู้ช่วยครูวิชา สังกัดศูนย์การฝึก/หน่วยฝึก นักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก ยกเว้นมณฑลทหารบกที่ 11 โดยบรรจุในตำแหน่งผู้บังคับหมวด กองร้อยมณฑลทหารบก รองผู้บังคับหมวด กองร้อยมณฑลทหารบก และตำแหน่งอื่นๆ ตามอัตราที่กองทัพบกกำหนด จำนวน 243 อัตรา แบ่งเป็น นายทหารสัญญาบัตร จำนวน 64 อัตรา นายทหารประทวน 179 อัตรา

การรับสมัครสอบ

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร

– เพศชาย

– เป็นกำลังพลสำรอง ที่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีบรรจุกำลังของ ทบ. หรือ ทร. หรือ ทอ. (ตรวจสอบสถานะ

การเป็นกำลังพลสำรองได้ที่ ฝ่ายสรรพกำลัง มณฑลทหารบก)

– ตำแหน่งสัญญาบัตร อายุ 18 – 30 ปี คุณวุฒิปริญญาตรี

– ตำแหน่งประทวน อายุ 18 – 25 ปี คุณวุฒิ มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

– สัญชาติไทยโดยการเกิด

รับสมัครด้วยตนเอง ณ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เลขที่ 2 ถนนเจริญกรุง

แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ

ระหว่างวันที่ 9 ธันวาคม 2562 – 8 มกราคม 2563 ในเวลาราชการ