มท.ผนึก"ธนชาตประกันภัย"ขับเคลื่อนการลดลดอุบัติเหตุภัยบนท้องถนน

วันที่ 14 พ.ย. 2562 เวลา 20:03 น.
มท.ผนึก"ธนชาตประกันภัย"ขับเคลื่อนการลดลดอุบัติเหตุภัยบนท้องถนน
มหาดไทยจับมือธนชาตประกันภัยขับเคลื่อนการลดอุบัติเหตุระดับชุมชนมุ่งลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุของคนไทย กระตุกสังคมไทยลดความสูญเสีย

เมื่อวันที่ 14 พ.ย. ที่ห้องแกรนด์บอลรูม นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย เป็นประธานเปิดโครงการ "พลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย" โดยศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน(ศปถ.) จับมือกับ บริษัท ธนชาตประกันภัย ร่วมกันขับเคลื่อนการแก้ปัญหาและลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนให้ได้มากที่สุด ณ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ

นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย เปิดเผยว่า อุบัติเหตุทางถนนเป็นปัญหาสำคัญที่สร้างความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ก่อให้เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจและส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศเป็นจำนวนมาก โดยแต่ละปีมีคนไทยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนกว่า 20,000 คน เกิดความสูญเสียที่คิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจต่อประเทศราว 5 แสนล้านบาทต่อปี

ทั้งนี้ ที่ผ่านมาการป้องกันและรณรงค์ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนเป็นนโยบายสำคัญที่รัฐบาลให้ความสำคัญเสมอมา โดยกำหนดให้เป็นวาระสำคัญแห่งชาติที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันแก้ไข เพื่อช่วยผลักดันนโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมโดยจะมุ่งเน้นการพัฒนาประสิทธิภาพของ “ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนท้องถิ่น” ให้เป็นกลไกหลักในการสร้างการมีส่วนร่วมและขับเคลื่อนการลดอุบัติเหตุทางถนนในชุมชนให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

นอกจากภาครัฐจะให้ความสำคัญแล้ว ยังได้รับความร่วมมือจากหลายๆ ฝ่ายที่เกี่ยวข้องมาร่วมป้องกันและลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน โครงการ “พลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย” ถือเป็น 1 ในโครงการที่ภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และท้องถิ่นได้ร่วมมือกันดำเนินการสร้างความปลอดภัยทางถนนในระดับพื้นที่ ผ่านกลไกของกระทรวงมหาดไทย โดยมีนายอำเภอเป็นแกนนำในการขับเคลื่อนให้โครงการประสบผลสำเร็จ

นายพีระพัฒน์ เมฆสิงห์วี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนชาตประกันภัย กล่าวว่า บริษัทฯ ในฐานะผู้ประกอบการด้านการประกันภัย ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น และเชื่อมั่นว่าความปลอดภัยทุกคนมีส่วนสร้างได้ จึงมุ่งมั่นสร้างแต้มต่อให้กับสังคม ภายใต้โครงการ “แต้มต่อสู่ความปลอดภัย Yes, We Safe” ที่มุ่งหวังให้เกิดประโยชน์เพื่อสังคม และเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนร่วมลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น

สำหรับ โครงการ "พลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย" ต่อยอดมาจากโครงการ “Safer on the Road” ของบริษัท ที่มุ่งสร้างความปลอดภัยในพื้นที่จุดเสี่ยงภัยอันตรายและเกิดอุบัติเหตุบนถนนสายรองในพื้นที่ชุมชน เพื่อสร้างแต้มต่อให้ชุมชนก้าวสู่ถนนปลอดภัย โดยในปีนี้ ธนชาตประกันภัย ร่วมมือกับ ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) วางเป้าหมายให้ชุมชนตื่นตัวและตระหนักถึงปัญหาเพื่อนำไปสู่การร่วมกัน สำรวจหาสาเหตุและแนวทางแก้ไขจุดเสี่ยงบนถนนในพื้นที่ของตัวเอง

ทั้งนี้ เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ ลดการสูญเสียของคนในชุมชนและผู้ใช้เส้นทางดังกล่าว ด้วยการเปิดให้ชุมชนทั่วประเทศมีส่วนร่วมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนนำเสนอโครงการวิเคราะห์แก้ไขจุดเสี่ยงในชุมชนของตน โดยใช้หลักการประเมินจากปัจจัยที่ทำให้เกิดความเสี่ยงอุบัติเหตุ ทั้งด้านกายภาพและพฤติกรรมทางสังคม เน้นให้ชุมชนสามารถดำเนินการได้ง่ายๆ

นายพีระพัฒน์ กล่าวว่า ธนชาตประกันภัย เชื่อมั่นว่าโครงการนี้จะสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายและมีประสิทธิภาพสูงสุด เพราะการขับเคลื่อนโครงการจะดำเนินงานผ่านเครือข่ายชุมชนตั้งแต่ ระดับ “นายอำเภอ” ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ (ศปถ.อำเภอ) ทำหน้าที่ผลัดดันให้ชุมชนระดับ “ตำบล” มีบทบาทร่วมแก้ปัญหาในพื้นที่ของตน โดยศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด (ศปถ.จังหวัด) จะให้การสนับสนุน ตลอดจนให้คำปรึกษาและกำกับติดตามการดำเนินโครงการฯ

สำหรับ โครงการ "พลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย" ธนชาตประกันภัย ตั้งเป้าหมายว่าภายใน 3 ปี จะต้องแก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุบนถนนอันตรายให้ได้ 30 จุดทั่วประเทศ ภายใต้งบประมาณสนับสนุนจากบริษัทฯ 10 ล้านบาท ผู้สนใจดูรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมโครงการได้จนถึงวันที่ 10 ม.ค.2563 ที่เว็บไซต์ www.พลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย.com และติดตามข่าวสารของโครงการได้ที่ เฟซบุ๊กแฟนเพจ : พลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย