กปน. คว้าอันดับที่ 1 คะแนนคุณธรรม-ความโปร่งใส ในกลุ่มรัฐวิสาหกิจกระทรวงมหาดไทย จากการประกาศผล ITA ปี 62 โดย ป.ป.ช

วันที่ 20 ต.ค. 2562 เวลา 07:45 น.
กปน. คว้าอันดับที่ 1 คะแนนคุณธรรม-ความโปร่งใส ในกลุ่มรัฐวิสาหกิจกระทรวงมหาดไทย จากการประกาศผล ITA ปี 62 โดย ป.ป.ช
 

นางสาวสุวรา ทวิชศรี ผู้ช่วยผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ประกาศผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA) ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีหน่วยงานรัฐร่วมประเมินทั้งหมด 8,058 หน่วยงาน นั้น ผลปรากฏว่า กปน. ได้คะแนน 93.21 ซึ่งถือเป็นอันดับที่ 1 ในกลุ่มรัฐวิสาหกิจกระทรวงมหาดไทย และอันดับที่ 11 จากรัฐวิสาหกิจทั้งหมด 54 หน่วยงาน

ทั้งนี้ ผลคะแนนดังกล่าว เป็นผลมาจากการที่ กปน. ได้ดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) โดยเน้นการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกระดับให้ทำงานด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส เปิดเผยข้อมูลต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ตอกย้ำความเชื่อมั่นให้กับประชาชน และพันธมิตรคู่ค้าในการทำธุรกิจร่วมกันด้วยความไว้วางใจในทุกมิติ สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่สำคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่งยกระดับให้เป็น "มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก" โดย กปน. พร้อมขับเคลื่อนมาตรการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต อันจะส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชัน (Corruption Perception Index : CPI) ในระดับองค์กรและระดับประเทศให้ดียิ่งขึ้นต่อไป