ชวนเที่ยว "ศูนย์ผึ้งจันทบุรี" แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย

วันที่ 19 ต.ค. 2562 เวลา 17:15 น.
ชวนเที่ยว "ศูนย์ผึ้งจันทบุรี" แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย
เกษตรฯ โชว์ศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวและการเรียนรู้เชิงเกษตรด้านการเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ล่าสุดศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดจันทบุรี (ศูนย์ผึ้งจันทบุรี) ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้านการเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ ได้รับโล่รับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ปี 2562 จากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ได้มาตรฐาน

ทั้งนี้ จึงขอเชิญชวนให้ประชาชนและผู้ที่สนใจมาเที่ยวชมได้ทุกวันโดยไม่มีค่าใช้จ่าย หรือ นำคณะมาศึกษาดูงานด้านการเกษตรได้โดยแจ้งและประสาน/ล่วงหน้า ซึ่งศูนย์ผึ้งจันทบุรีตั้งอยู่เลขที่ 188/2 หมู่ 1 ต.มะขาม อ.มะขาม จ.จันทบุรี 

โดยภายในศูนย์ผึ้งจันทบุรี มีฐานเรียนรู้หลากหลายแบบธรรมชาติ สามารถสัมผัสได้จริงด้วยตนเองการเลี้ยงผึ้งพันธุ์ ผึ้งโพรง ผึ้งชันโรง จิ้งหรีด และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผึ้งและผึ้งชันโรง รวมถึงจุดเรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง การเพาะเห็ดนางฟ้าและเห็ดในขอนไม้ การปลูกพืชผักอินทรีย์แบบยกแคร่/ระบบให้น้ำแบบทันสมัย (IT) วิธีปลูกผักในภาชนะ การปักชำมะนาวแบบควบแน่น และอื่น ๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย และ พบกับเครื่อข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้ง : ผัก : ผลไม้ ภาคตะวันออก ในสโลแกน "Bee Keeping เที่ยวได้ทุกวันที่จันทบุรี"

นายชยุทกฤดิ นนทแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดจั นทบุรี กล่าวว่า ศูนย์ผึ้งจันทบุรี เป็นหน่วยงานของกรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งมีหน้าที่ให้บริการความรู้ และฝึกอาชีพด้านการเกษตรแก่เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป ตลอดจนเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและแหล่งศึกษาดูงานด้านการเลี้ยงผึ้งและแมลงเศรษฐกิจ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผึ้งและผึ้งชันโรง และการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

โดยมีจุดเรียนรู้ต่างๆ ภายในศูนย์ ได้แก่ 1. จุดเรียนรู้การเลี้ยงผึ้งพันธุ์ : เปิดรังผึ้ง ชมผึ้ง และสัมผัสตัวผึ้งจริงๆ 2.จุดเรียนรู้การเลี้ยงผึ้งโพรง : ชมรังล่อผึ้งโพรง 3. จุดเรียนรู้การเลี้ยงผึ้งชันโรง : ชมผึ้งชันโรง การเลี้ยงรูปแบบต่างๆ 4. จุดเรียนรู้การเลี้ยงจิ้งหรีด : ชมบ่อจิ้งหรีด การเลี้ยงและการจัดการ

5. จุดเรียนรู้การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผึ้งและผึ้งชันโรง : ชิมน้ำผึ้ง ชาน้ำผึ้งมะนาว และสอนแปรรูปต่างๆ 6.จุดเรียนรู้การเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง : การปลูกพืชผักอินทรีย์แบบยกแคร่การปักชำมะนาวแบบควบแน่น และการเพาะเห็ดนางฟ้า เป็นต้น ให้ผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมได้

นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมศูนย์ผึ้งจันทบุรี สามารถมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ โดยร่วมปฏิบัติได้จริง (active learning) เช่น ชมการเลี้ยงผึ้งและแมลงเศรษฐกิจ ชิม น้ำผึ้ง ช้อป ผลิตภัณฑ์และสินค้าแปรรูปของกลุ่มเกษตรกร ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นคือผลิตภัณฑ์และสินค้าแปรรูปจากผึ้งและผึ้งชันโรง แชะ 2 การเลี้ยงผึ้ง การปลูกพืชผักอินทรีย์ และทุ่งดอกดาวกระจาย ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

และยังสามารถเดินทางต่อไปยังสถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียงซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวโดดเด่นและสำคัญของจังหวัดจันทบุรีได้อีกด้วย เช่น ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ระยะทาง 48 กม. สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 6 จันทบุรี ระยะทาง 25 กม. ศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริจังหวัด จันทบุรี ระยะทาง 24 กม. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจันทบุรี (ทุ่งเพล) ระยะทาง 21 กม. และศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านปัถวี ระยะทาง 5 กม.

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมส่งเสริมการเกษตรส่งเสริมการเลี้ยงผึ้ง ตั้งแต่ปี 2523 โดยจัดตั้งฝ่ายส่งเสริมและอนุรักษ์ผึ้งในสายงานการป้องกันและกำจัดศัตรูพืช โดยเริ่มจากฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ในหลักสูตรการเลี้ยงผึ้งพันธุ์และให้ดูงานส่งเสริมการเลี้ยงผึ้งเรื่อยมา จนปี 2524 จึงให้ศึกษาทดสอบการเลี้ยงและขยายพันธุ์ผึ้ง

พร้อมทั้งจัดตั้งศูนย์อนุรักษ์และขยายพันธุ์ผึ้งขึ้นในส่วนภูมิภาครวม 5 ศูนย์ คือ เชียงใหม่ ขอนแก่น พิษณุโลก จันทบุรี และชุมพร โดยมีสำนักงานชั่วคราวอยู่ในหน่วยป้องกันและกำจัดศัตรูพืชแต่ละจังหวัดต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดจันทบุรี (ผึ้ง) ภายใต้สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง

มีหน้าที่ให้บริการและให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องผึ้งและแมลงเศรษฐกิจ (ผึ้งชันโรง)ที่มีประโยชน์ ใช้การช่วยผสมเกสรเพื่อเพิ่มผลผลิตพืช (POLLINATOR ) โดยไม่ต้องขยายพื้นที่การเกษตรเสริมรายได้ต่อครัวเรือนโดยการจำหน่ายผลิตภัณฑ์และสินค้าแปรรูปจากผึ้งและแมลงเศรษฐกิจ จึงเกิดโครงการส่งเสริมอาชีพเฉพาะด้านผึ้งและแมลงเศรษฐกิจขึ้นโดยผลิตขยายพันธุ์ผึ้ง ใช้ผึ้งเพื่อผสมเกสร เลี้ยงชันโรงเพื่อการเกษตร (การค้า)แปรรูปผลิตภัณฑ์ผึ้งและชันโรง เลี้ยงจึ้งหรีดเสริมรายได้ตลอดจนจัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร โดยในปี พ.ศ. 2557

กรมส่งเสริมการเกษตร จัดให้ศูนย์ผึ้งจันทบุรีเป็นศูนย์ สหวิชา รวบรวมองค์ความรู้ "ภูมิปัญญาท้องถิ่น" มาประยุกต์ ศึกษาทางวิชาการด้านการเกษตรได้ หลากหลายสาขา เพื่อให้บริการแก่เกษตรกร หน่วยงาน ประชาชน หรือผู้ที่สนใจ กระทั่งล่าสุดได้รับโล่รับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในปี 2562 นี้

ทั้งนี้ จึงขอเชิญชวนประชาชนและผู้สนใจมาเที่ยวชมศูนย์ผึ้งจันทบุรี ตั้งอยู่เลขที่ 188/2 หมู่ 1 ต.มะขาม อ.มะขาม จ.จันทบุรี 22150 ได้ทุกวันโดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยเยี่ยมชมได้ทั้งแบบรายบุคคล และศึกษาดูงานเป็นรายคณะซึ่งต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้า

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต