กบข. รับมอบประกาศเกียรติคุณบริษัทเกษียณสุข “ระดับทอง”

วันที่ 16 ต.ค. 2562 เวลา 17:42 น.
กบข. รับมอบประกาศเกียรติคุณบริษัทเกษียณสุข “ระดับทอง”
กบข. รับมอบประกาศเกียรติคุณบริษัทเกษียณสุข “ระดับทอง”

นายแมน ชุติชูเดช ผู้ช่วยเลขาธิการ กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เป็นตัวแทนรับมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณบริษัทเกษียณสุข “ระดับทอง” จากโครงการ “บริษัทเกษียณสุข” จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ก.ล.ต.) ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สมาคมบริษัทจัดการลงทุน และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่ให้บริการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รางวัลดังกล่าวมอบให้กับบริษัทนายจ้างที่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และส่งเสริมให้พนักงานออมเงินผ่านกองทุนฯ อย่างพอเพียงสำหรับวัยเกษียณ กิจกรรมจัดขึ้นที่สโมสรทหารบก เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562