โพลชี้กลุ่ม Gen Y ติดตามข้อมูลศูนย์การเรียนรู้กฟผ.

วันที่ 15 ต.ค. 2562 เวลา 19:40 น.
โพลชี้กลุ่ม Gen Y ติดตามข้อมูลศูนย์การเรียนรู้กฟผ.
ซูเปอร์โพลชี้กลุ่มคน Gen Y ติดตามข้อมูลศูนย์การเรียนรู้ กฟผ.ให้ความสำคัญการรักษาสิ่งแวดล้อม

ผศ.ดร.นพดล กรรณิกา ผอ.สำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) นำเสนอผลสำรวจภาคสนามเรื่องคนไทยกว่าครึ่ง รู้จักศูนย์การเรียนรู้ กฟผ.โดยศึกษาจากประชาชนทุกสาขาอาชีพ จำนวน 1,224 ตัวอย่าง ดำเนินการเก็บข้อมูล และประมวลผลในเดือนกันยายน 2562 พบว่า ประชาชนส่วนมากหรือร้อยละ 49.58 รับรู้เกี่ยวกับศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. และร้อยละ 59.00 รับรู้ว่า กฟผ.ส่งเสริมนวัตกรรมและนำเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิตไฟฟ้

ทั้งนี้ การรับรู้ในประเด็นดังกล่าวมีความสอดคล้องกับที่ กฟผ. ถ่ายทอดความรู้เชิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านพลังงาน เพื่อจุดประกายความคิดต่อยอดนวัตกรรม และสร้างสังคมแห่งภูมิปัญญาผ่านสื่อนิทรรศการที่เผยแพร่ภายในศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ทั่วประเทศรวมทั้งกิจกรรมที่ กฟผ. จัดขึ้น เช่น นิทรรศการ “ENGY in Wonderland กฟผ. ดินแดนมหัศจรรย์”ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2562

ผศ.ดร.นพดล กล่าวว่า เมื่อจำแนกการรับรู้เกี่ยวกับศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ตามช่วงอายุ (Generation) จากผลสำรวจได้แสดงให้เห็นว่า กลุ่มช่วงอายุ (Generation)ในแต่ละกลุ่มมีการรับรู้เกี่ยวกับศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ที่ต่างกัน โดย พบว่า ส่วนมากหรือร้อยละ 43.00 เป็น Gen Y (22 – 39 ปี) รองลงมาร้อยละ 33.10 เป็น Gen X (40 –54 ปี) ร้อยละ 11.95 เป็น Gen Z (ไม่เกิน 22 ปี) และ Baby Boom & Silent (55 ปีขึ้นไป)

สำหรับ กลุ่มช่วงอายุ Gen Y มีการรับรู้เกี่ยวกับศูนย์การเรียนรู้กฟผ.มากที่สุด เนื่องจากกลุ่มช่วงอายุ (Generation) ดังกล่าวนั้น ชอบที่จะหาประสบการณ์ใหม่ๆ และให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรมและนิทรรศการของศูนย์การเรียนรู้ของ กฟผ.ที่แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของธรรมชาติและการอยู่ร่วมกันระหว่าง มนุษย์ ธรรมชาติ และเทคโนโลยี อีกด้วย

ผศ.ดร.นพดล กล่าวว่า ที่น่าพิจารณาคือ ผลการสำรวจการรับรู้เกี่ยวกับศูนย์การเรียนรู้ กฟผ.ได้สะท้อนการดำเนินงานอีกมุมหนึ่งของ กฟผ. ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ นวัตกรรม ข้อมูลข่าวสาร รวมถึงประสบการณ์ด้านการผลิตไฟฟ้าที่ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตลอดระยะเวลากว่า 50 ปีที่ผ่านมาในขณะเดียวกันยังเป็นการสะท้อนถึงการรับรู้ต่อภาพลักษณ์ที่ดีด้านการเป็นองค์กรหลักเพื่อรักษาความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้าที่ช่วยจุดประกาย การเรียนรู้ด้านพลังงานไฟฟ้าให้กับประชาชนในทุกช่วงอายุ (Generation)เพื่อร่วมสร้างสังคมแห่งภูมิปัญญา และเกิดประโยชน์คืนสู่สังคมต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต