สอศ.เดินหน้าระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.02 ออนไลน์จัดการฐานข้อมูล Big Dataการศึกษาเพื่อการมีงานทำ

วันที่ 24 ก.ย. 2562 เวลา 15:39 น.
สอศ.เดินหน้าระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.02 ออนไลน์จัดการฐานข้อมูล Big Dataการศึกษาเพื่อการมีงานทำ
 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ร่วมกับสำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.02 ออนไลน์กับระบบฐานข้อมูลจัดเก็บทะเบียนประวัติผู้เรียน เพื่อให้เป็นไปตามการประชุมร่วมกันของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงบประมาณ ในการต้องการให้มีวิธีการบริหารข้อมูลร่วมกัน เพื่อให้การบริหารจัดการข้อมูลอยู่ภายใต้ระบบฐานข้อมูลกลางของกระทรวงศึกษาธิการ เช่น การจัดสรรงบประมาณของสำนักงบประมาณ โดยให้ใช้ข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลจัดเก็บทะเบียนประวัติผู้เรียนจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือ ตั้งแต่ปี 2563 ให้ใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลจัดเก็บทะเบียนประวัติผู้เรียน ในการจัดตั้งงบประมาณ หากข้อมูลซ้ำซ้อนคณะกรรมการการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) จะดำเนินการตรวจสอบสถานะผู้เรียนให้ถูกต้อง เป็นต้น

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้จัดอบรม “โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.02 ออนไลน์” เพื่อเป็นการรองรับระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.02 ออนไลน์ สำหรับสถานศึกษาอาชีวศึกษาของรัฐในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 ขึ้น โดยแบ่งเป็น 3 รุ่น เพื่อให้ความรู้แก่สถานศึกษา จำนวนรวมกว่า 352 แห่งจากทั่วประเทศ (สถานศึกษา 77 แห่ง และสถาบันการอาชีวศึกษาได้รับการอบรมไปแล้ว) ซึ่งบุคลากรจากสถานศึกษาอาชีวศึกษาของรัฐในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่มาเข้าร่วมโครงการจะได้รับความรู้ ความเข้าใจ ในระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.02 ออนไลน์ จากคณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในส่วนของคณะวิทยากรภาครัฐและคณะวิทยากรจากภาคเอกชนในช่วงระหว่าง วันที่ 16 – 28 กันยายน 2562 ณ ชลพฤกษ์ รีสอร์ท จ.นครนายก

ระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.02 ออนไลน์ เป็นระบบที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ร่วมดำเนินการตาม ซึ่งจะเกี่ยวเนื่องกับการปรับคำของบประมาณรายจ่ายในปี 2563 ดังนั้น ระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.02 ออนไลน์ จึงเป็นจุดสำคัญในการรวบรวมข้อมูล ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาที่ครบถ้วน มีความเชื่อมโยงและสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งในระบบจะมีการ เชื่อมโยงข้อมูลกับกระทรวงมหาดไทยและทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้อง เพื่อเชื่อมต่อข้อมูลรฃตั้งแต่ต้นจนถึงปลายทาง เพื่อเป็นการพิสูจน์ตัวตนผู้เรียนและบุคลากรกับฐานข้อมูลของกระทรวงมหาดไทย จนถึงการบรรจุวุฒิการศึกษาในบัตรประชาชนอัจฉริยะ ตลอดจนบูรณาการสมรรถนะผู้เรียนกับกระทรวงแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฯลฯ ซึ่งจะถือเป็นการบูรณาการข้อมูลร่วมกัน เพื่อให้เกิดเป็นการทำงานแบบ Big Data เพื่อการพัฒนาที่เป็นองค์รวมของประเทศ

ภาพปก : นายอาคม ศาณศิลปิน นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ผอ.กลุ่มพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการศึกษา ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ